Leswao la Setšhaba

Mohola wa Leswao la Setšhaba

Leswao la Setšhaba, goba leswao la mmušo, ke leswaopono la godimodimo la Mmušo.

Leswao la Setšhaba ke karolokgolo ya setempe (Seal), seo ka setlwaedi se tsebegago bjalo ka leswao la godimodimo la Mmušo. Mo sengwalweng se sengwe le se sengwe go gatišitšwe setempe, ka ge se se hlaloša gore sengwalwa seo se dumeletšwe ke Mopresidente wa Afrika Borwa.

Leswao la Setšhaba la Afrika Borwa le hlomilwe ka Letšatši la Tokologo, 27 Aprele 2000. Phethošo e lebišitšwe go go bontšha diphethogo tša demokrase Afrika Borwa le lerato la naga le leswa.

Peakanyo ya Leswao la Setšhaba

Leswao la Setšhaba le bopsa ke dikarolwana tše di latelanago tšeo di rulagantšwego go ya ka sidiko sa sebopego sa lee seo si beilwego godimo ga tše dingwe.

Sebopego sa ka tlase sa selee se emela dielemente tša motheo

Elemente ya pele ke moeno, ka sekasediko se setalamorogo. Go felletša sekasediko seo go na le manaka a tlou a mabedi ao a beakantšwego gabotse ka go lebellišwa godimo. Ka gare ga sebopego sa selee seo se bopilwego ke manaka a tlou go na le ditsebjana tše pedi tša korong tše di beakantšwego gabotse, tšeo di bopago freime ya kotse ya gauta.

Sebopego sa kotse se šupile moropa, gomme se na le diswantšho tše pedi tša batho go tšwa mekgabotlapeng ya MaKhoisane. Diswantšho tše di bonala di lebellane gomme di kopanetše go dumedišana.

Ka godimo ga kotse go na le lerumo le molamo, tšeo di beakantšwego ka tsela ya go putlagana. Dielemente tše di rulagantšwe gabotse gore šedi e lebišwe go kotse le gore di feleletše sebopego sa selee sa ka tlase ga motheo.

Sebopego sa selee sa go hlatloga

Ka godimo ga sebopego sa selee sa motheo go bonala bogare bja Leswao la Setšhaba, e lego letšoba la protea. Dipetala tša letšoba leo la protea di beakantšwe ka patrone ya khutlotharo tšeo di gopotšago motho ka mešomo ya diatla ya SeAfrika.

Tlhame e beilwe ka godimo ga protea gomme letšoba le bonala mo sefegeng sa mogolodi. Nonyana ye, e lego mogolodi, e eme gomme mafofa a yona a phurulogile ka boemo bja go bontšha gore nonyana ye e a namelela. Mafofa a moswananoši a hlogong ya tlhame a bopile kgare godimo ga hlogo ya nonyana ye.

Letšatši le le hlabago ka godimo ka bogomapono le beilwe gare ga mafofa a tlhame gomme le feleletša sebopego sa selee se se hlatlogago.

Kopanyo ya sebopego sa selee sa ka godimo le sa ka fase di momagana go bopa morero wo o sa kgaotšwego, gomme momagano ya dielemente tša motheo e bopa moakanyetšo wa go ikgetha. Le ge go le bjalo, ga e lahlegelwe ke boemo bja go se šuthe, krabiti le bokgaufsi tše di nyakwago ke Leswao la Setšhaba.

Dišupo tša Leswao la Setšhaba

Sebopego sa selee sa motheo

 • Moeno
  Moeno ke - !ke e: /xarra //ke, wo o ngwadilwego ka leleme la Khoisan la setšhaba sa /Xam, gomme wona o ra gore: batho ba ba fapanego ba kopane. Moeno o lebišitšwe go maitekelo a motho yo mongwe le yo mongwe a go kopanya kgopolo le tiro. Ge re lebeletše setšhaba ka moka, moeno o bolela gore se swanetše go kopana le go ba le ponelo e tee le boikgantšho bjalo ka setšhaba – kopano ka gare phapano.

  Kwagatšo ya: !ke e: /xarra //ke:
  .wav file (170KB)
   

 • Makala a korong
  A emetše go kgona go belega, kgolo le tlhabollo ya bokgoni, phepo ya batho le karolo ya temo ya ya mabu.
   
 • Manaka a tlou
  Ditlou di emetše bohlale, maatla, maitshwaro le go hloka magomo.
   
 • Kotse
  Se na le dikarolo tše pedi: boitšebišo le go iphemela ga semoya. E na le leswao le le kgolo la setšhaba sa rona.
   
 • Dibopego tša batho
  Di tšwa go dibopego tša lebje la Linton, leo e lego mohlala wo o tsebjago lefase ka bophara wa botaki bja Afrika Borwa, leo ka nako ye le lego go Misiamo wa Afrika Borwa go la Cape Town. Batho ba maKhoisan bao e lego bona ba phetšego pele, Afrika Borwa ba re fa bohlatse bja botho le bohwa bja rena bjalo ka batho ba Afrika Borwa. Diswantšho di bontšhwa o kare go a dumedišanwa, gomme se se bontšha kopano. Se gape se emela le mathomo a tlhabollo ya motho gore a be le ponelo ya go ba moagi le gore re batho ka moka ga rena.
   
 • Lerumo le molamo
  Ke maswao a boitšhireletšo le taolo - gape di emela le maoto a maatla a mogolodi. Lerumo le molamo di robaditšwe, gomme se se bontšha khutšo.

Sebopego sa selee sa go hlatloga

 • Protea
  Ke sešupo sa bobotse bja naga ya gešo le kgolo ya bokgoni bja rena bjalo ka setšhaba ka go latela Tsošološo ya Afrika – gape e bontšha kgolo yeo e feletšego ya tšeo di tšwago mabung gomme di nošetšwa go tšwa godimo. Mebala ye e tsebegago kudu ya Afrika e balafaditšwe mo letšobeng – botalamorogo, gauta, bohubedu le boso.
   
 • Tlhame
  Bjale ka ge e bontšhwa e fofa – se se bontšha setlamorago sa kgolo le lebelo. Ke nonyane ye maatla yeo maoto a yona a bontšhwago bjalo ka lerumo le molamo – e tloga e bontšha gabotse gore tlhame ikemišeditše go sepela e nyakana le dinoga gomme se se bontšha go itšhireletša kgahlanong le manaba. Ke morongwa go tšwa godimo gomme o tliša ditšhogofatšo lefaseng, gomme se se bontšha gore ke kemedi ya bogolo bja semoya. Maphego a yona ao a bulegilego a bontšha gore setšhaba sa gešo se a tlhatloga, mola gape e re fa le tšhireletšo.
   
 • Letšatši le le tlhabago
  Le emela go kganya le bobotse. Le bontšha tshepo ya tswalo leswa, go kgona go nagana, tsebo, kahlolo ye botse le go nyaka go tšwelela. Ke kemedi ya fao bophelo bo tšwago gona, ya seetša le go felela ga motho.

  Sebopego seo se feletšego sa Leswao la Setšhaba, se bontšha sediko sa sebopego sa lee sa ka tlase se kopanywa le sa ka godimo gomme se se bontšha go hloka magomo. Tsela ye e kopanyago karolo ya ka tlase ya sekorolo, ka go latela tsela ya manaka a tlou, le mothalo wo letšatši le tšwelelago ka godimo ga wona, di dira sebopego sa lee seo tlhame e tšwelelago go sona. Se se emela tswalo leswa ya setšhaba sa rena sa bagale.

Mokgwa wa peakanyo

Kgoro ya Botaki, Khaltšhara, Saense le Tegnolotši e ile ya dira kgopelo ya dikgopolo mabapi le Leswao la Setšhaba le leswa go tšwa go setšhaba, mo ngwageng wa 1999. Ka go latela ditshwayo go tšwa go setšhaba gammogo le Kabinete go ile gwa ngwalwa taelo. Ba Ditirelo tša Mmušo tša Dikgokagano le Tshedimošo (GCIS) ba ile ba bonana le Design South Africa – e lego mokgatlo wo o emelago diajensi tša barulaganyi – gore o fe taelo go barulaganyi ba maemo a godimo ba lesome ka gare ga naga. Go ile gwa kgethwa barulaganyi ba bararo gomme thulaganyo ya Mna. Iaan Bekker e ile ya amogela ke Kabinete gore e be yona ya Leswao la Setšhaba. Mna. Bekker ke Modaerektoro wa khampani yeo e bitšwago FCB Group gomme yena o šetše a rulagantšhitše maswao a mantšhi a mekgatlo ya poraefete le ya setšhaba.

Leswao la Setšhaba le hlohleletša kgopolo ya Batho Pele

Batho Pele ke mmolelo wa Sesotho wo o thaopago bodirela mmušo gore bo tla direla batho ka moka ba Afrika Borwa. Ditheo tša Batho Pele ke tšona tšeo Leswao la Setšhaba le leswa le itshetlegilego go tsona. Ka la 1 Oktoboro 1997, bodirela mmušo bo ile bja thoma ka lesolo la Batho Pele leo le bego le lebišitšwe go kaonafatšo ya kabelo ya ditirelo go batho.

Batho Pele ke go ithaopa go ditšo le tšhomelo ya go:

 • rerišana ka mehla ka ga khwaliti ya ditirelo tšeo di fiwago
 • bea seemo sa tirelo mabapi le boleng bja ditirelo tše di fiwago
 • dira gore batho ba kgone go fihlela ditirelo gagolo bao peleng ba bego ba phaetšwe thoko
 • netefatša hlompho ka go latela seemo seo se beilwego mabapi le go swara badiriši ba ditirelo
 • fa tshedimošo ye kaone mabapi le ditirelo gore badiriši ba be le tshedimošo ya maleba
 • hlohleletša go šomela pepeneneng mabapi le gore ditirelo tše diswa di fiwa bjang
 • phošolla go palelwa le diphošo gore mathata a rarollwe ka tsela ya maleba
 • dira gore tirelo e lekane le tšhelete gore badiriši ba bone gore motšhelo wa bona o šomišwa ka tsela ya maleba.

Batho Pele Batho Pele e lebane le go fediša mekgwatšhomo ya go senya nako le ditlabelwa yeo e bego e se ya hlamelwa go nepiša pele dinyakwa tša batho. E lebane gape le go kgonthiša gore peakanyetšo ya matlotlo a Tirelo ya Setšhaba e sepelelana le dinyakwa tša setšhaba.

Bontši bja dikaonafalo tše setšhaba se ratago go di bona gabo bitše selo, bjalo ka: sefahlego sa go myemyela, go thuša batho ka tlhompho, go ba le botshepegi ge o fana ka tshedimošo le go kgopela tshwarelo ge dilo di sa sepele gabotse. Dilo tše ga di nyake ditlabelwa tša tlaleletšo – di no nyaka fela go fetoša maitshwaro.

Go kaonafatša kabo ya ditirelo go lebane le go nyalelanya se sengwe le se sengwe le dikokwane tša “tirelo ya bareki”. Go tsenywa tirišong ga Batho Pele ga se tiragalo ye e ka phethwago ka nako e tee. Ke selo se se tšwelago pele ka mehla gomme se tlo tšwela pele lebaka la mengwagangwaga, gomme go tla ba le kaonafalo ge nako e tšwela pele.

Re swanetše go šoma mmogo gore re netefatša gore bjalo ka mmušo le batho, re dira gore ditheo tša Batho Pele di kgonege go setšhaba seo se šomelago bophelo bjo bokaone. (Polelo ka Mopresidente Thabo Mbeki nakong ya ge go hlongwa Leswao la Setšhaba , go la Kwaggafontein, Bloemfontein, ka 27 Aprele 2000).

Compiled by: Government Communication and Information System (GCIS), April 2000

Share this page