Shicilela igama lakho kwicwecwe lenombolo lemoto yakho

Malunga | Ofanele kukwenza | Ixesha elimiselweyo | Ingaba kubiza malini na | Amaxwebhu omele ukuwagcwalisa | Ungaqhagamshela nabani

Malunga nokushicilela igama lakho kwicwecwe lenombolo yemoto yakho

Ungasifaka isicelo sokushicilela igama lakho olikhethileyo kwicwecwe lenombolo yesithuthi sakho ngawo nawaphi na amanani owakhethileyo okanye oonobumba obakhethileyo [oko kuxhomekeke kwimvume yoMphathiswa wephondo (MEC)], ibe loo nombolo ayikasetyenziswa/libe elo gama alikasetyenziswa kwaye ayinaburhabaxa/alinaburhabaxa.

Igama lakho olikhethileyo/inombolo oyikhethileyo kufuneka lingagqithi koonobumba abasi-7 [kungaquki uphawu lwephondo] kwaye kufuneka lithobele iimfuneko zecwecwe lenombolo eliqhelekileyo (umzekelo kufuneka libonise uphawu lwephondo) kwaye igama/inombolo liza kubonakaliswa ngendlela efanayo neyecwecwe lenombolo eliqhelekileyo. Igama/inombolo oyisebenzisayo aliyikuphinda lisetyenziswe ngomnye umntu.

Ofanele kukwenza

  1. Yiya kwelona gunyabantu lobhaliso likufutshane nawe uze uzalise uxwebhu lwesicelo oya kulinikwa.
  2. Faka:
    • Ikopi eqinisekisiweyo yesazisi sakho
    • Isiqinisekiso sobhaliso lwemoto.
  3. Hlawula umrhumo ofunekayo.                                                                    

Ixesha elimiselweyo

Isicelo sichotshelwa kwangaloo mini.

Ingaba kubiza malini na

Qhagamshelana ne-ofisi yakho yasekuhlaleni ekhupha iimpephamvume uze ufumane amaxabiso.

Amaxwebhu omele ukuwagcwalisa

Amaxwebhu ayafumaneka kwigunyabantu lokubhalisa