Sicelo sekwentiwa kwe inambapulet yemoti yakho emagama akho

Ngesi | Yini lekumele uyente | Sikhatsi semsebenti | Ngabe kubita malini | Emafomu lagcwaliswako | Ngubani longamutsintsa

Ngekufaka inambapuleti yemoti yakho emagama akho

Ungafaka inambapuleti yemoti yakho emagama akho nguliphi ligama/inombolo loyitsandzako, ngekutsi ngekutsi lenombolo isengakasetjentiswa.

Ligama/inombolo loyikhetsile kumele ihambisane netidzingo tenambapuleti letetayelekile (e.g kumele ikhombise ilogo yesifundza) kantsi leligama/lenombolo itawukhonjiswa ngendlela lefana nalena yenambapuleti leyetayelekile. Leligama/lenombolo angeke yentelwe lomunye umuntfu kutsi ayisebentise.

Yini lekumele uyente

  1. Yani kulihhovisi lekubhalisela imvume  lelisedvute ugcwalise lifomu lekufaka sicelo lotawuniketwa lona.
  2. Ngenisa:
    • ikhophi yamatisi wakho lecinisekisiwe
    • sitifiketi sekubhalisa imoto.
  3. Khokha imali lencunyiwe.

Sikhatsi semsebenti

Lesicelo sentiwa ngelilanga linye.

Ngabe kubita malini

Tsintsana nelihhovisi lekukhishwa kwetimvume langakini kute utfole ngetindleko.

Emafomu lagcwaliswako

Emafomu ayatfolakala ehhovisini lekubhalisa.