Kopo ya polata ya dinomoro ya bowena

Dintlha ka | O lokela ho etsang | Nako ya tshebetso | Ditjeo ke bokae | Diforomo tse tlatswang | Dintlha tsa ho iteanya

Mabapi le ho etsa hore dinomoro polata tsa koloi ya hao e be tsa hao ka seqo

O ka etsa hore dinomoro polata tsa koloi ya hao e be tsa hao ka seqo ka lebitso/nomoro efe kapa efe eo o ikgethelang yona, ha feela nomoro eoe eso ka e sebediswa.

Lebitso/nomoro e kgethuweng e lokela ho latela ditlhoko tsa dinomoro polata tse tlwaelehileng (mohlala, e lokela ho botsha setshwantsho sa provinse) mme le lebitso/nomoro e tla pepeswa ka tsela e tshwnanag le ya nomoro polata e tlwaelehileng. Lebitso/nomoro eo o e sebedisang e ke ke ya phetwa habedi bakeng sa ho sebediswa ke motho e mong.

O lokela ho etsang

  • Leba bolaoding bo haufi ba boingodiso mme o tlatse foromo ya kopo eo ba tla fana ka yona.
  • Fana ka khopi e netefaditsweng ya bukana ya hao ya boingodiso le setefekeiti sa boingodiso ba koloi mme o lefe tjhelete e hlokehang.

Nako ya tshebetso

Kopo e sebetswa ka lona letsatsi leo.

Ditjeo ke bokae

Iteanye le ofisi ya heno ya dilaesense bakeng sa ditjeho.

Diforomo tse tlatswang

Diforomo di fumaneha bolaoding bofe kapa bofe ba boingodiso.