Isibawo senomboro yeplada enegama lakho

Okuphathelene | Okufanele ukwenze | Isikhathi esibekiweko | Kubiza malini | Amaforomo ekufanele uwazalise | Ungathintana nobani

Okuphathelene nokuthiya inambapleyidi yekoloyakho ngawe

Ungenza isibawo sokuthiya inambapleyidi yekoloyakho ngawe ngokuhlanganisa abonobumba neenomboro ezinye nezinye ngokuzithandela [ukuvunywa kwesibawo sakho kuyame kumvumo ezokunikelwa  nguSomkhandlu, ngaphasi kwemibandela yokobana inomboro namkha abonobumba labo bayamukeleka begodu abanahlamba.

Ibizo nanyana inomboro oli/oyikhethako akukafaneli bona li/idlule amagama alikhomba nanyana iinomboro ezilikhomba [kungabalwa itshwayo lesifunda] begodu kufanele kukhambisane nekambiso yokwenza isibawo senambapleyidi ejayelekileko (isib: kufanele ibe netshwayo lesifunda) begodu ligwalwe belinanyathiselwe ngendlela efana neyenambapleyidi ejayelekileko. Ibizo nanyana inomboro oyisebenzisileko ngeze zasetjenziswa ngomunye umuntu.

Okufanele ukwenze

  1. Vakatjhela iziko lokutlolisa iinkoloyi elisemthethweni langekhenu bese uzalise iforomo lokwenza isibawo ozolinikelwa ngibo.
  2. Isibawo sakho asinanyathiselwe imitlolo elandelako:
    • Ikhophi kamazisi eqinisekisiweko
    • Isitifikedi sokutloliswa kwekoloyi.
  3. Bhadela imbadela ebekiweko.

Isikhathi esibekiweko

Isibawo sisetjenzwa besiqedwe ngelanga linye.

Kubiza malini

Fumana ilwazi  mayelana neendleko ezikweni lokutlolisa elisemthethweni langekhenu. Iimbadela zihluka ngokweemfunda.

Amaforomo ekufanele uwazalise

Amaforomo afumaneka ezikweni lokutlolisa iinkoloyi elisemthethweni.