Kgopelo ya go ngwadiša nomoro ya boitsebišo ya koloi ya gago ka leina la gago

Ka ga | Seo o swanetšego go se dira | Lebaka | E dira tshenyagelo ya bokae | Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa | Dintlha tša boikopanyo

Mabapi le go ngwadiša nomoro ya koloi ka leina la gago

O ka dira kgopelo ya dinomoro tša go ikgetha tša boitsebišo bja dikoloi ge o nyaka go šomiša leina la gago ge e le gore ga go yo a šetšego a le šomiša.

Nomoro ya go ikgetha ya boitsebišo e swanetše go sepelelana le dinyakwa tša dinomoro tša tlwaelo tša boitsebišo (mohlala, e swanetše go ba le leswao la profense yeo koloi yeo e ngwadišitšwego go yona) gomme leina goba nomoro yeo e tlo tšwelela bjalo ka ya tlwaeloo mo koloing ya gago. Leina goba nomoro yeo e ka se šomišwe ke motho yo mongwe.

Seo o swanetšego go se dira

  • Eya ofising ya kgauswi le wena ya therafiki gomme o tlatše fomo ya kgopelo.
  • Fana ka khopi ye e sethifailwego ya pukwana ya gago ya boitsebišo le setifikeiti sa boingwadišo sa koloi gommr o lefe tšhelete ye e beilwego.

Lebaka

Kgopelo e phethwa ka lona letšatši leo e dirilwego ka lona.

E dira tshenyagelo ya bokae

Ikgokaganye le kantoro ya tikologo ya geno ya dilaesense go tseba ka ga ditefo.

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Difomo di hwetšagala senthareng ya boingwadišo.