Sicelo selayisensi yekushayela yesikhashana

Ngesi
Yini lekumele uyente
Sikhatsi semsebenti
Ngabe kubita malini
Emafomu lagcwaliswako
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngekufaka sicelo selayisensi yekushayela yesikhashana

Ungafaka sicelo selayisensi yekushayela yesikhashana uma ngabe ufake sicelo sekuvuselelwa kwelayisensi leseyiphelelwe sikhatsi nobe uma ulahlekelwe yilayisensi yekushayela yakho. 

Lelayisensi isebenta kuphela tinyanga letisitfupha kantsi inganiketwa kunobe ngusiphi sikhungo sekuhlolelwa emalayisensi ekushayela.

Yini lekumele uyente

 1. Yani esikhungweni sekuvivinyelwa kutfola ilayisensi yekushayela nanaku lokulandzelako:
  • Ikhophi yamatisi (i-ID) wakho lecinisekiwe noma i-ID yesikhashana
  • Bufakazi belikheli leliposi nelendzawo lohlala kuyo sib. i-akhawunti yakamasipala. Uma ngabe ibhili yamasipala ayikho egameni lakho, umnikati walebhili ufanele kutsi ente i-afidavithi lefakazela kutsi uhlala kulelikheli bese kutsi lebhili ifaselwa kule-afidavithi. 
  • Nangabe uhlala emkhukhwini, ufanele kutsi ute nencwadzi lenesitembu lesisemtsetfweni levela kulikhansela leliwadi lecinisekisa likheli lakho leposi nelendzawo lohlala kuyo.
  • Titfombe letine letifananako letite mbala. Ngembi kwekutsi utsatse titfombe ufanele kutsi ucinisekise ne-DLTC kutsi badzinga titfombe letingaki.
  • Imali lencunyiwe.
 2. Gcwalisa lifomu (i-DL1) Lekufaka Sicelo selayisensi yekushayela. 
 3. Gcwalisa lifomu  (i-NCP) lesatiso sekuntjintja kwelikheli noma imininingwane yemuntfu noma inhlangano.
 4. Utawuhlolwa emehlo esikhungweni sekuvivinyelwa kutfola ilayisensi yekushayela noma ungahlolwa emehlo ngudokotela wemehlo bese uyisa lelifomu esikhungweni sekuvivinyelwa kutfola ilayisensi yekushayela.

Sikhatsi semsebenti

Ilayisensi yekushayela yesikhashana iniketwa ngelilanga linye.

Ngabe kubita malini

Tsintsana nelihhovisi lekukhishwa kwetimvume langakini kute utfole ngetindleko.

Emafomu lagcwaliswako

Lifomu DL1: Sicelo selayisensi yekushayela DL1, liyatfolakala esikhungweni sekuhlola lesisedvute nawe.