Kgopelo ya koloi ye e dumeletšwego bjalo ka ye e sa lefišwego motšhelo wa laesense.

Ka ga | Seo o swanetšego go se dira | Lebaka | E dira tshenyagelo ya bokae | Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa | Dintlha tša boikopanyo

Ka ga go dira Kgopelo ya go ikgetha ya malebana le tefo ya laesense goba kgopelo ya go se lefišwe tšhelete ya laesense

Ge o na le koloi ye e sa direlwago go nametša dithoto goba gomme e sepela mo tseleng ya setšhaba (go ya ka MEC wa maleba), o ka dira kgopelo ya gore koloi yeo e hlathwe bjalo ka koloi ye e dumeletšwego bjalo ka ye e sa lefišwego motšhelo wa laesense.

Mehlala ya dikoloi tše di ka welago legorong leo ke metšhene ye e sepetšwago tseleng goba dikoloi tša go phadišana lebelong. Dikoloi tše tša mešomo ya go ikgetha di ka akaretša metšhene ya go bora meetse, metšhene ya go buna, bjala, poraka, le ye mengwe ye e šomišwago temong.

Molao wa Bosetšhaba wa Therafiki o go dumella fela go otlela koloi ya mohuta woo mo tseleng ya setšhaba go:

  • iša koloi yeo go mong wa yona
  • tshela tsela ya setšhaba go tloga lefelong la mong go ya lefelong la yo mongwe ge e le gore lefelo leo le lengwe ga le bokgole bja go feta khilometara e tee; goba 
  • go tloga lefelong leo koloi yeo e bego e lokišwa go lona.

Seo o swanetšego go se dira

  1. Pukwana ya gago ya boitsebišo:
  2. Tlatša fomo ya ELF1 (Kgopelo ya Tlhopho ya Go ikgetha ya Koloi). Fomo ye e hwetšagala ofising ya kgauswi le wena ya go ngwadiša dikoloi.

Lebaka

Kgopelo e ka tšea dibeke tša go fihla tše tshela go phethwa.

E dira tshenyagelo ya bokae

Tirelo ye ga e lefelwe.

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Fomo ya ELF1 (Kgopelo ya Tlhopho ya Go ikgetha ya Koloi.

Difomo di hwetšagala ofising efe le efe ya go ngwadiša dikoloi goba mo websaeteng ya eNaTIS.