South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Sicelo se-visa

Nangabe ufuna kuvakashela eNingizimu Afrika, kufanele ube nevisa lesemtsetfweni ngembikwekutsi ungangena eveni.  Ivisa iniketwa bantfu labaseholidini lekuvakasha nobe labete ngemsebenti futsi ihlala sikhatsi lesingemalanga langema-90.   

Lamaye emave akhululekile kutsi angabi nevisa, lokusho kwekutsi takhamiti talawomave akudzingeki tibe nevisa kute tivakashele eNingizimu Afrika. 

Emavisa akaniketwa etindzaweni tekungena eNingizimu Afrika, futsi tikhulu tetindiza kufanele ticiniseke kutsi bagibeli banemavisa ngembikwekutsi babavumela bagibele.  Nangabe ufika ute ivisa, tikhulu tekuphuma nekungena tinesibopho sekukujikisa ubuyele eveni lakho.   

Kuya ngenhloso yekuvakasha kwakho, ungafaka sicelo seVisa Yetivakashi nobe iVisa Yekwendlula.

Tfola kabanti ngaloku: 

nobe tsintsana neLitiko Letasekhaya.