South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Isibawo se-visa

Nawufuna ukuvakatjhela iSewula Afrika, kufanele uveze i-visa yangokomthetho ngaphambi kokungena ngelizweni. I-visa izakukhutjhelwa ivakatjho lokuzigedla namkha lebhizinisi begodu isebenza amalanga ama-90.

Amanye amazwe ayakhululwa endabeni yokulawulwa kwevisa, okuhlathulula bona izakhamuzi zamazwe layo azidingi i-visa kobana zivakatjhele eSewula Afrika.

Ama-visa akakhutjhwa ebungenweni obusemkhawulweni nemadoyelweni eSewula Afrika, begodu iimphathimandla zeemphaphamtjhini kufanele zikatelele ukubona ama-visa ngaphambi kokuvumela abakhweli bakhwele. Nawufika unganayo i-visa, iimphathimandla zamakhambo zikatelelekile ukukukhweza isiphaphamtjhini esibuyela  elizweni lekhenu.

Kuye ngonobangela wevakatjho lakho, ungenza isibawo se-Visa yokuVakatjha namkha i-Transit Visa.

Fumana ilwazi elinabileko mayelana neenarha ezikhululwa endabeni yokuba nama-visa weSewula Afrika namkha thintana nomNyango wezangeKhaya.