South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kopo ya visa

Haeba o batla ho etela Aforika Borwa, o lokela ho hlahisa visa e ntseng e sebetsa pele o ka kena ka hara naha. Ho tla fanwa ka visa bakeng sa leeto la bohahlaudi kapa kgwebo mme e sebetsa bakeng sa matsatsi a 90.

Dinaha tse ding di kotetswe bakeng sa taolo ya divisa, ho bolelang hore batho ba dinaha tseo ha ba hloke visa bakeng sa ho etela Aforika Borwa.

Divisa ha di fumantshwe madibohong a Aforika Borwa, mme bahlanka ba difofane ba lokela ho tsitlallela ho batla divisa pela ba dumella bapalami ho kena. Haeba o fihla o hloka visa, bahlanka ba bofalli ba na le tokelo ya ho o kgutlisetsa morao naheng ya heno.

Ho itshetlehilwe hodima morero wa leeto la hao, o ka etsa kopo ya Visa ya Botjhaki kapa Visa ya Nakwana.

Thola lesedi le fetang lena mabapi le:

kapa ikopanye le Lefapha la Merero ya Lehae.