South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kgopelo ya visa

Ge e le gore o nyaka go etela Afrika Borwa, o swanetše go tšweletša visa ye e lego molaong pele ga ge o ka tsena ka nageng. Visa e tla fiwa ge ketelo e le ya merero ya boeti goba mabakeng a kgwebo gomme e šoma matšatši a 90.

Dinaga tše dingwe di dumeletšwe gore badudi ba tšona ba se tšweletše visa, gomme se se ra gore badudi go tšwa dinageng tšeo ga go hlokege gore ba be le visa ge ba etela Afrika Borwa.

Di-visa ga di fiwe ka mellwaneng ya go tsena ka Afrika Borwa, gomme bahlankedi ba difofane ba swanetše go kgopela gore banamedi ba laetše di-visa tša bona pele ga ge ba ka ba dumelela go namela senamelwa. Ge o ka fihla o se na visa, bahlankedi ba maeto a batšwantle ba gapeletšega go go tsenya ka sefofaneng gomme wa boela nageng ya geno.

Go eya ka leeto le o nyakago go le tšea, o ka dira kgopela ya Visa ya Baeti goba Visa ya Lebakanyana.

Hwetša dintlha ka botlalo mabapi le:

goba ikgokaganye le Kgoro ya Merero ya Selegae.