South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Ukubhalisa isithuthi esisuka kumazwe angaphandle

Ukuba ufuna ukubhalisa isithuthi esisuka kumazwe angaphandle apha eMzantsi Afrika, kufuneka ukwenze oko kwiziko lokubhalisa elikufutshane elifanelekileyo.

Kufuneka la maxwebhu alandelayo:

 • Ifomu ye-eNaTIS (i-MVR1A okanye i-RLV);
 • Incwadi-sazisi yaseMzantsi Afrika;
 • Ukuba awunayo incwadi-sazisi yaseMzantsi Afrika:
  • Incwadi-sazisi ekhutshwe lilizwe langaphandle okanye
  • Isatifikethi senombolo yobhaliso lwezendlela
 • Amaxwebhu amalunga nokubhaliswa nokukhutshwa kwelayisenisi yesithuthi ngaphandle kweRiphabliki yoMzantsi Afrika.
 • INwadi yesiGunyaziso (i-LOA) evela kuMlawuli weSizwe weMigaqo esisiNyanzelo.

Ukuba ufuna ukubhalisa isithuthi ngegama lenkampani, kufuneka ube nako oku:Isatifikethi sequmrhu njengoko sikhutshwe ngokwemimiselo yoMthetho weeNkampani okanye;

 • Isatifikethi sokutshintshwa kwegama njengoko sikhutshwe ngokwemimiselo yoMthetho weeNkampani.
 • Ukuba ufuna ukubhalisa isithuthi ngegama lequmrhu elidibeneyo, kufuneka ube noku:
  • Inkcazelo elisekelwe phezu kwayo ekhutshwe ngokwemimiselo yoMthetho wamaQumrhu aDibeneyo okanye;
  • Isatifikethi sokutshintshwa kwegama esikhutshwe ngokwemimiselo yoMthetho wamaQumrhu aDibeneyo.

Phambi kokuba isithuthi sibhaliswe, kufuneka ufumane isatifikethi esicacisa ukungabi nangxaki koMbutho wamaPolisa oMzantsi Afrika (i-SAPS) ekubhalisweni kwaso. Sikhutshwa kuphela emva kokuba iziko lokubhalisa likukhuphele incwadi ekudlulisela kubo kunye nesatifikethi sokubhalisa.  

ICandelo leRhafu neRhafu yeeMveliso zaseKhaya leeNkonzo zeRhafu zaseMzantsi Afrika (i-SARS) lizakunika isiqinisekiso sokuthobela esiyimfuneka ngokumalunga nemimiselo neenkqubo zalo. Ucetyiswa ukuba uqhagamshelane no-SARS ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe.

Fumana iinkcukacha ezithe vetshe kwiwebhusaythi ye-eNaTIS.

Ungaqhagamshelana nabani

Published Date: 
Wednesday, December 19, 2018
Modified Date: 
Wednesday, December 19, 2018