South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Khunbelo ya ṱhanziela ya u lugela bada

Ngaha | Zwine vha tea u ita | Tshifhingambekanywa | Zwi ita vhugai | Fomo dzi no tea u adzwa | Vha kwama inyi

Nga ha u ita khumbelo ya ṱhanziela ya u lugela bada

Tshiendedzi tshavho tshi fanela u itwa ndingo ya u tshimbila badani musi vha sa athu u tshi ṅwalisa nga dzina ḽavho.

Arali tshiendedzi tshavho tshi tshi shumiswa sa tshiendedzi tsha nnyi na nnyi kana tshi tsha u hwala muhwalo muhulwane (hu sa katelwi dzibisi), vha fanela u zwi isa u itwa ndingo ya u tshimbila badani ṅwaha muṅwe na muṅe musi vha sa athu u i thelela. Bisi i fanela u lingiwa miṅwedzi ya rathu miṅwe na miṅwe.

Zwiendedzi zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa tshimbila badani zwi fanela u ṱoliwa u vhona arali zwo lugela u tshimbila badani. Ndi vhuḓifhinduleli havho vhone u khwaṱhisedza uri tshiendedzi tshavho tshi a lingiwa. Zwiendedzi zwo tendelwa u lingiwa kha zwiṱitshi zwa u linga zwa muvhuso kana zwa phuraivethe.

Musi ndingo ya u tshimbila badani yo no itwa, hu ṋewa nḓivhadzo.

Zwine vha tea u ita

  1. Kha vha ye tshiṱitshini tsha ndingo ya zwiendedzi tsha tsini na ha havho na zwi tevhelaho:
    • Ṱhanziela ya vhuḓiṅwalisi ya Tshiendedzi
    • Ḽiṅwalo ḽa Vhuṋe (ID) 
    • mutengo wo randelwaho.
  2. Kha vha ḓadze fomo ya ACR (Khumbelo ya Ṱanziela Thendelo ya u tshimbila Badani.

Tshifhingambekanywa

Khumbelo i tshimbidzwa ḓuvha ḽeneḽo.

Zwi ita vhugai

Kha vha kwame ofisi yavho yapo ya ḽaisentsi u vhudzisa mutengo.

Fomo dzi no tea u adzwa

Fomo ya ACR (Khumbelo ya Ṱanziela Thendelo ya u tshimbila Badani

Fomo dzi wanala kha tshiṱitshi tsha ndingo tsha tsini kana vha nga tou i bvisa kha websaithi ya NaTIS.