Local Government: Municipal Electoral Act: Municipal by-elections of 7 June 2006: Election timetable: Ezinqoleni, Umhlabuyalingana, Umshwati, Nquthu and Ethekwini