South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Umklomelo Wekuhlonipha weMapungubwe

Lomklomelo weKuhlonipha uklonyeliswa takhamiti taseNingizimu Afrika ngekusebenta kahle kakhulu nekuphumelela ngalokwecile.

Indlela Yekuklomelisa

Lomklomelo weKuhlonishwa ungaklonyeliswa ngemikhakha lemitsatfu:

  • Umkhakha we-1 = Umklomelo weKuhlonipha   weMapungubwe (weplatinamu)
  • Umkhakha we-2 = Umklomelo weKuhlonipha weMapungubwe (weLigolide)
  • Umkhakha we-3 = Umklomelo weKuhlonipha weMapungubwe (weLitfusi).

Kukhombisa ngetimphawu / Tincenye letidizayiniwe

Luphawu Lolusemkhatsini/Kufanekisa ngeluphawu

Mapungubwe: Umbuso lobewuphetfwe yinkhosi Mapungubwe bewumise ekoneni lenyakatfo yelive letfu eminyakeni lelikhulu leyendlulile. Lombuso bewunenchubo lacinile futsi watfutfukisa tekulima. Waphindze futsi watfutfukisa tekumbiwa kwemicebo yaphansi nemmboni yetinsimbi. Lombuso bewutsengiselana nemave akhashane lafanana ne-China. Ngesikhatsi sawo, wamelela kusebenta kahle kakhulu kwekuhlakanipha kwemcondvo webantfu.

Tincenye

https://www.gov.za/sites/default/files/mapung1%20%281%29.jpg

Ibheji yasentsanyeni
https://www.gov.za/sites/default/files/mapun2.jpg
(Simendlela) lesincane kakhulu
https://www.gov.za/sites/default/files/mapung3.jpg
Irozi yempheco
  1. Emagumbi lamane emhlaba – akhombisa kuzuza kwebantfu baseNingizimu Afrika emhlabeni wonkhe jikelele.
  2. Lilanga leliphumako – Kudzabuka kwekusa lokusha e-Afrika.
  3. Emagcuma aseMapungubwe – akha sendlalelo, ligcuma lematje laphushukako leme etikwendvundvuma yematje lasalubumba endzaweni lelihlandze lelinetimvula tasehlobo letingetsembeki. Tindzawo bekumbiwa kuto tikhombisa kutsi kusebenta kahle kakhulu ngalokwendlulile kwavela ngaphansi kwetimo temvelo letimatima kakhulu.
  4. Bhejane waseMapungubwe – umkhicito wetebuciko betandla losewatiwa kakhulu kwamanje lowatfolakala ethuneni lapho kumbiwa khona kute kutfolakale loko lokugibedzelekile, ngulokusamfanekiso lobunjiwe  loligolide lowentiwe lapho kutsambe khona, mhlawumbe lugodvo lolubatiwe, lokufakazela kusebenta kahle kakhulu kwebantfu kuloMbuso.
  5. Indvukubukhosi/intfonga yebukhosi yaMapungubwe – iphuma ebhodweni lekuncibilikisa ligolide kumacala omabili; lomunye wemikhicito yebuciko betandla lowtfolakala ethuneni lapho kumbiwa khona.
  6. Libhodo lelihlotjisiwe lekuncibilikisa ligolide – tinhlangotsi letilinganako kulelibhodo leliphuphumako lekuncibilikisa ligolide, likhombisa kubakhona kwekusebenta kahle kakhulu, isayensi nebuciko bekuticambela, bufakazi bekuzuza  kutetinsimbi kwasekucaleni.
  7. Sitsandvo semlilo – timphawusimo temlilo, letihlungako tiphindze futsi tente umlilo uchubeke uvutse, lebetisetjentiswa kusukela ngesikhatsi seKusebentisa Emathulusi Lakhiwe ngeMatje, kuphakamisa kutfutfuka nekusebenta kahle kakhulu kumacembu nakumimango.