I-Central Applications Clearing House

Ukuba ufuna ukufunda edyunivesiti okanye ekholejini, kufuneka ufake isicelo sakho kwiziko likazwelonke lokuqwalasela izicelo zokufunda, i-Central Applications Clearing House (i-CACH).

I-CACH ithelekisa iinkcukacha zomfundi ofake isicelo, ikhondo afuna ukulifundela, iidyunivesiti, iikholeji zemfundo noqeqesho lobugcisa nobuchule (ii-TVET) kunye neendawo eziqeqesha abafundi besemsebenzini kumaqumrhu ecandelo lezemfundo nezoqeqesho (ii-SETA).

Iinkcukacha zabafaki-zicelo zithunyelwa kwiidyunivesiti ezifanelekileyo. Amaziko emfundo ephakamileyo anendawo yokufunda wona aqhakamshelana nabo bafaki-zicelo banazo izinto ezifunwayo abaxelele ukuba indawo yokufunda ikhona.

Iidyunivesiti kunye neekholeji azibathathi abafundi abafaka izicelo zokufunda ngokwabo buqu kwiziko elo lemfundo ephakamileyo.

Abafundi bangaqhakamshelana ne-CACH ukusuka ngeyoMqungu ukuya kweyoMdumba phakathi kwentsimbi ye-08h00 kusasa neye-20h00 ebusuku ku: 0800 365 635 okanye bangene kule webhusayithi: http://cach.dhet.gov.za. Kungenjalo, bathumele igama labo kunye nenombolo yencwadi-sazisi ku: 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015