U ita khumbelo ya u londola vhana vha si na vhṱhogomeli

Ngaha 
Zwine vha tea u ita 
Tshifhingambekanywa 
Zwi ita vhugai 
Fomo dzi no tea u adzwa 
Vha kwama inyi

 

 

Ngaha u ita khumbelo ya u londola vhana vha si na vhṱhogomeli

Arali vha tshi ṱoḓa u ṱhogomela ṅwana ane a khou ṱoḓa ndondolo na tsireledzo, kha vha ite khumbelo ya u londola ṅwana a si na vhaṱhogomeli kha ofisi ya Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano kana tshiimiswa tsha tsireledzo ya vhana tsho tendelwaho.

Ndondolo ya vhana vha si na vhaṱhogomeli ndi u vhewa lwa tshifhinganyana ha vhana vhane vha kou ṱoḓa ndondolo na tsireledzo. Ṅwana u vhewa fhasi ha ndondolo ya muthu o fanelaho ane a sa vhe mubebi kana muunḓi wa ṅwana.

Ndi nnyi ane a fusha ṱhoḓea dza u vha ṅwana a sina vhaṱhogomelii?

Ṅwana u fanela u vha :

 • a nga fhasi ha miṅwaha ya 18 na / kana
 • o laṱiwa kana u lovhelwa a si na inwe thikhedzo i vhonalaho
 • a tshi khou sumbedza kutshilele kune a ku langulei nga vhabebi kana ane a mulondola
 • a tshi khou dzula tshiṱaraṱani na u humbela u itela u tshila
 • a tshivhotshwa tsha zwidzidzivhadzi kana o tshi tshila nga zwidzidzivhadzi na u sa vha na thuso ya dzilafho kha u shumisa izwo zwidzidzivhadzi
 • o tambudzwa kana a kha tshiimo tshine a nga tambudzwa 
 • a kha khombo ya u vhuedzedzwa kha vhabebi, muunḓi kana mulondoli wawe
 • a kha tshiimo tsha u litshedzelwa lwa muhumbulo, u sa farwa zwavhuḓi, u tambudzwa kana u tsitselwa fhasi nga mubebi, mulondoli kana muthu ane a vha na vhuḓifhinduleli na pfanelo dza mubebi kana muraḓo wa muṱa wa ṅwana kana muthu ane ṅwana a vha fhasi ha ndango yawe

Ndi nnyi ane a fusha ṱoḓea dza u vha mubebi a ṱhogomelaho ṅwana?

U kona u fusha ṱhoḓea dza u vha mubebi, vha fanela u vha:

 • na miṅwaha ya 18 na u fhira
 • vho fanela na u lugela 
 • vha na lutamo lwa u londola ṅwana
 • vha tshi kona u ṋetshedza nyimele yavhuḓi ya u alusa na u bveledzisa ṅwana

Vha nga kona fhedzi u londola ṅwana uyu lwa tshifhinga tsho netshedzwaho nga ndaela ya khothe. Musi tshifhinga tsho sumbedzwaho nga ndaela ya khothe tsho no fhira, mutshutshisi nga murahu ha u sedzulusa themendelo u bva kha mushumelavhapo a nga egedza tshifhinga tsha ndaela ya khothe.

Zwine vha tea u ita

 • Kha vha ite khumbelo ya ṅwana a si na vhaṱhogomeli kha ofisi ya Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano kana tshiimiswa tsha tsireledzo ya vhana tsho tendelwaho.
 • Vha ḓo rumelwa kha Mushumelavhapo  ane a ḓo ita ṱhoḓisiso. 
 • Mushumelavhapo u ḓo ṱhaṱhuvha nyimele ya ṅwana.
 • Vha ḓo ṱhaṱhuvhiwa na u sedzuluswa arali vho fanela u vha mubebi.
 • Kha vha ṋetshedze zwi tevhelaho:
  • afidavithi i sumbedzaho uri ṅwana o laṱiwa (arali i hone)
  • ṱhanziela ya Lufu lwa vhabebi (arali i hone)
  • ṱhanziela ya mabebo (arali i hone) – arali ṅwana a si na ṱhanziela ya mabebo, mushumelavhapo u ḓo vha thusa u wana ṱhanziela ya mabebo
  • basa yavho
 • Mubebi/vhabebi vha malofhani na ṅwana vha fanela u dzhenelela kha maitele oṱhe.
 • Kha nyimele ine ṅwana o laṱiwa kana o lovhelwa, mushumelavhapo u ḓo vha thusa u vhea khungedzelo kha gurannḓa u imela phindulo i bvaho kha tshitshavha lwa ṅwedzi muthihi. 
 • Mushumelavhapo u ḓo ḓadza muvhigo na u u isa kha Khothe ya Vhana u itela themendelo.
 • Zwo ḓitika nga muvhigo wa musumelavhapo, mutshutshisi wa khothe a nga wana uri ṅwana u a ṱoḓa ndondolo na tsireledzo.
 • Mutshutshisi u ḓo ṋetshedza ndaela ya khothe a tshi khou tendela u vhewa ha ṅwana nga fhasi ha mubebi wa nwana a si na vhaṱhogomeli,. Ndaela ya khothe i ḓo sumbedza madzina a mubebi, ṅwana na tshifhinga tsha u dzula na mubebi uyo.

Kha vha dzhiele nṱha: Musi ndaela ya khothe yo no ṋetshedzwa, vha nga ita khumbelo ya gavhelo ḽa ṅwana a si na muṱhogomeli kha ofisi ya SASSA ya tsini na ha havho. Ṅwana a nga dovha a tendelwa u sa badela mutendelo kha zwikolo zwa nnyi na nnyi, vha fanela u ḓadza fomo ya Thendelo  ine ya wanala tshikoloni, kha vha ṋetshedze luṅwalo lwa ndaela ya khothe. 

Tshifhingambekanywa

Ṱhoḓisiso na u khunyeledza zwo fhambana zwi tshi ya nga kheisi.

Zwi ita vhugai

Tshumelo ndi mahala.