South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kopo ya motšhoni gore a tšhonololwe

Motšhoni ke mokoloti yo boswa jwa gagwe (sengwe le sengwe, go akaretsa madi, se motho a nang le sona) bo itemogelang kamogothoto. Fa o tšhonne mme o batla go kgopololwa mo dikolotong (o sa batle go tšhona gape) mo dingwageng tse di ka fa tlase ga tse di lesome tsa go kaiwa semmuso fa o tšhonne, o ka tsenya kopo ya go kgopololwa mo dikolotong kwa kgotlatshekelong.

Bona tshedimosetso ka botlalo ka ga  go tsenya kopo ya tsosoloso ka batho ba ba tšhonneng kgotsa letsetsa Lefapha la Bosiamisi le Tlhabololo ya Molaotheo mo go 012 357 8205 kgotsa imeilela: Chiefmaster@justice.gov.za.