South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Usifaka njani sicelo seSitifiketi Sebumsulwa Semaphoyisa (i-PCC)

Nangabe ufuna kuhamba uyohlala kulelinye live noma uyosebenta khona, ufanele ufake sicelo se-PCC esiteshini seLuphiko Lwemaphoyisa aseNingizimu Afrika lesidvute nawe.

Lesitifiketi sicinisekisa kutsi ngabe unelirekhodi lebugebengu noma cha.

Ufanele unikete emaphoyisa ligama lakho leliphelele, sibongo, lusuku lwekutalwa kanye namatisi wakho noma iphasipoti esiteshini semaphoyisa lapho kutawutsatfwa khona tinyatseliso teminwe yakho.

Nangabe ungaphandle kwalelive, ungafaka sicelo kunoma ngabe ngusiphi siteshi semaphoyisa kulelo live lokulo noma eHhovisi LeLincusa LaseNingizimu Afrika.

Tfola kabanti mayelana nekutsi usifaka kanjani sicelo seSitifiketi Sebumsulwa Semaphoyisa.

 

South African Criminal Record Centre
Tel012 393 3928
E-mailcrc-nameclear@saps.org.za
Physical addressSanlam Plaza West, CRC Client Service Centre, 1st Floor, 271 Schoeman Street, Pretoria
Postal addressSouth African Criminal Record Centre, Private Bag X308, Pretoria 0001, South Africa
Web addresshttps://www.saps.gov.za/