South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Sicelo sekubhaliswa kudla kwemfuyo nobe kwetilwane

Ngesi
Yini lekumele uyente
Sikhatsi semsebenti
Ngabe kubita malini
Emafomu lagcwaliswako
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngozizo sekutsengisa kudla kwetilwane temfuyo noma tasekhaya

Kuze ufake sicelo sekukhicita noma kutsengisa kudla kwetilwane letifuyelwe kudliwa noma kugcinwa, kufanele ubhalise nembhalisi waAct 36 of 1947.

Kudla kwetilwane letifuyiwe kwentiwa ngekugaya kudla lokunemsoco lofanele lodzingwa nguletilwane. Kusetjentiselwa kona kudlisa tilwane letifuyiwe.Kuze ubhalise kufanele ube uhlala eNingizimu Afrika noma ube yinkampane lenelihhovisi eNingizimu Afrika.

Uma lokudla lofuna kukubhalisa sekubhaliswe ngulomunye umuntfu, kufanele utfole imvume kuloyo muntfu usengakabhalisi.Ungakasitfumeli sicelo kufanele umikise sicephu lesincane lesiyimvisa yalokudla ukumikise eLaboratory lefanele.

Ngicela unake: kufanele uvuselele sicelo sakho njalo ngeminyaka lemitsatfu. Litiko letekulima, tetihlahla kanye neTetimfishi litokutjela nasekufanele uvuselele. Kuyafana nanawuvuselela tihlahla..

Yini lekumele uyente

 1. Tsatsa imvisa yakho yekudla kwetilwane temfuyo utimikise eLaboratory lefanele kuze utfole sitifiketi sakhona.
 2. Bhalela umbhalisi incwadzi ibe nalokulandzelako:
  • Ligama lalokudla kwemfuyoInombolo yekubhaliswa kwako uma sekubhalisiwe; uletse sizatfu sekwenta sicelo, (uchaze kutsi sicelo lesisha noma ungeta lokunye kudla)
  • Imvumo lebhalwe phansi, uma lokudla sekubhaliswe ngulomunye umuntfu.
  • Sitifiketi sekucwaningwa lesibuya eLaboratory
  • Siciniseko sekutsi ubhadele kanye nenombolo yako. Loku akukadzingeki uma utoya matfupha kuyomikisa sicelo ufike ubhadale lemali ledzingekako eLitiko letekulima, letihlahla kanye natetimfishi.
  • Ligama lesiphatfo sekudla.
 3. Tfola lamafomu ngentansi bese uyawagcwalisa. Lelifomu kufanele lisayinwe nguCommissioner of Oath.
 4. Faka nencwadzi yangetulu, ligama lekudla kanye nesitifiketi lesibuya eLaboratory kulesicelo sakho.
 5. Mikisa sicelo sakho (i-original nekhopi) naleletinye tincwadzi letidzingekako ku:The Registrar: Act 36 of 1947 Private Bag x343 Pretoria 0001. Noma umikise matfupha ku The Registrar: Act 36 of 1947, Agriculture Place, 20 Steve Biko Street, Arcadia Pretoria.
 6. Bhadala imali lefanelekile. Uma uposa, bhadala nge postal order uyicondzise ku Director General Agriculture. Uma uyimikisa matfupha, bhadala ngemali ufake imininingwane
  Account name: NDA-ACT36 of 1947
  Account number: 11 2031 02
  Branch code: 01 0845
  Bank name: Standard Bank
  Ref: 11FF1 neligama lenkapane.

Sikhatsi semsebenti

Kungatsatsa kufika etinyangeni letine.

Ngubani longamutsintsa

 

Administration

Lindinkosi Lembethe
Tel: 012 319 6863
E-mail: LindinkosiL@daff.gov.za

National office
Tel: 012 319 6657
Fax: 012 319 7179
Physical address: 20 Steve Biko Street, Arcadia, Pretoria
Postal address: Private Bag X343, Pretoria 0001
Web address: https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-S...