Ukufaka isicelo sokunakekelwa ngabazali okungesibo abakho

Ngosizo 
Okufanele ukwenze 
Isikhathi esinqunyiwe 
Kubiza malini 
Amafomu okumele agcwaliswe 
Imininingwane yokuxhumana

 

 

Ngosizo kufaka isicelo sokunakekelwa ngabazali okungesibo abakho

Uma ufuna ukubheka ingane edinga ukunakekelwa nokuvikelwa, faka isicelo sokubheka ingane okungesiyo eyakho ehhovisi loMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi noma enhlanganweni yokuvikela izingane esemthethweni.

Ukunakekelwa ngabazali okungesibo abengane ukubekwa kwesikhashana kwengane edinga ukunakekelwa nokuvikelwa. Ingane ibekwa ekunakekelweni ngumuntu ofanele ongesiyena umzali noma umbheki wengane.

Ubani olungele ukuba yingane ebhekwe ngabantu kungesibo abazali bakhe?

Ingane kufanele:

 • ibe ngaphansi kweminyaka yobudala eyi-18 kanye/noma
 • ukuba ishiywe noma iyintandane futhi ayinalo usizo nanoma yiluphi olubonakalayo
 • ukuba ikhombisa indlela yokuziphatha engeke ilawulwe umzali noma umnikezeli wokunakekela
 • ukuba ihlala emgwaqeni noma iyacela ukuze iphile
 • ukuba isingenwe izidakamizwa ezenza ukuthi iphile ngazo futhi ingenakusizwa ukuthola ukwelashelwa lokho kuncika
 • ukuba uke waphathwa kabi noma wabekeka engozini yokuphathwa kabi
 • ukuba sengozini uma ebuyiselwa ezandleni zomzali, umbheki noma umnakekeli
 • eba sesimeni sokunganakwa ngokomzimba noma ngokwengqondo, ukuhlushwa, ukuxhashazwa noma ukwehliswa isithunzi ngumzali, umnakekeli, umuntu obhekene nemisebenzi yobuzali kanye namalungelo noma ilungu lomndeni wengane noma ngumuntu ingane engaphansi kwesandla sakhe njengomzali.

Ubani olungele ukuhlala nengane okungeyiyo eyakhe?

Ukulungela njengomzali ongesiyena umntanakhe, kufanele:

 • ube neminyaka eyi-18 noma ngaphezulu
 • uqine futhi ube kahle
 • ukufisa nokukwazi ukunakekela ingane
 • ukukwazi ukuhlinzeka isimo esikahle sokukhula kwengane nentuthuko.

Ungakwazi ukuthatha ingane okungeyiyona eyakho isikhathi esishiwo inkantolo. Uma isikhathi esishiwo yinkantolo siphela, umsebenzi osesihlalweni ngemuva kokubukeza angancoma kusonhlalakahle ukuthi kwelulwe isikhathi somyalelo wenkantolo.

Okufanele ukwenze

 • Faka isicelo sokubheka ingane okungesiyo eyakho ehhovisi loMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi noma inhlangano yokuvikela izingane esemthethweni.
 • Uzodluliselwa kusonhlalakahle ozoqhuba uphenyo.
 • Usonhlalakahle uzohlola izimo zengane.
 • Uzohlolwa futhi uhlungelwe ukufaneleka ukuthi ube ngumzali wengane okungesiyona eyakho.
 • Letha okulandelayo:
  • I-afidavithi eshoyo ukuthi ingane ishiywe dengwane (uma kusebenza)
  • Izitifiketi zokufa zabazali (uma sikhona)
  • Isitifiketi sokuzalwa (uma iskhona)- Uma ingane ingenaso isitifiketi sokuzalwa, usonhlalakahle uzokusiza ukuthola isitifiketi sokuzalwa
  • Incwadi yakho ye-ID.
 • Umzali/abazali begazi kanye nengane kufanele babandakanyeke ohlelweni
 • Ezimeni lapho ingane ishiywe dengwane khona noma iyintandane, usonhlalakahle uzokusiza ekwenzeni isikhangisi emaphephandabeni bese elindela impendulo evela emphakathini inyanga eyodwa.
 • Usonhlalakahle uzohlanganisa umbiko futhi awethule eNkantolo Yezingane nezincomo.
 • Kuya ngokombiko kasonhlalakahle, umsebenzi ososehlalweni enkantolo kungenzeka ukuthi ingane ayithole idinga ukunakekelwa nokuvikeleka.
 • Umsebenzi osesihlalweni uzokhipha umyalelo wenkantolo ogunyaza ukubekwa kwengane nomzali ongesiyena umzali wayo wegazi. Umyalelo wenkantolo uzokhombisa amagama omzali okhulisa ingane okungesiyona eyakhe, ingane ehlala nomzali okungesiyena umzali wayo kanye nesikhathi ezobekwa sona kumzali ongayizali.

Qaphela: Uma umyalelo wenkantolo usukhishiwe, ungafaka isicelo sesibonelelo sengane ekhuliswa umzali okungesiyena owayo ehhovisi le-SASSA eliseduze nawe kakhulu. Ingane nayo ingaxolelwa ekukhokheni izimali zesikole esikoleni sikahulumeni nasezikhungweni zikahulumeni zokunakekela ezempilo. Ukuze ingane ixolelwe ekukhokheni izimali zesikole, kufanele ugcwalise Ifomu Lokuxolelwa elitholakala esikoleni, futhi ulethe ikhophi yomyalelo wenkantolo. 

Isikhathi esinqunyiwe

Ukuphenya nokuphetha imibuzo kuyahluka ngesimo ngesimo.

Kubiza malini

Umsebenzi umahhala.

Amafomu okumele agcwaliswe

Wonke amafomu atholakala emahovisi aseduze nawe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi.

 

 • Eastern Cape
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressRoom 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical address6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical address6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressHealth and Social Development Building , 18 College Street Polokwane
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3456
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical address1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • National
Provincial office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceNational
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresswww.socdev.gov.za
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical address1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressMimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressUnion Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000