South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Khumbelo ya u ṅwalisa zwiḽiwa zwa bulasini kana zwa zwifuiwa zwi fanaho na mmbwa na tshimange

Ngaha
Zwine vha tea u ita
Tshifhingambekanywa
Zwi ita vhugai
Fomo dzi no tea u adzwa
Vha kwama inyi

 

 

Ngaha ṅwalisa pfulo na zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi

U vha tendelwe u maga na u rengisa pfulo ya bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi, vha fanela u ḓiṅwalisa kha Muṅwalisi wa Mulayo wa vhu 36 wa 1947.

Pfulo ya bulasini na zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi ndi zwithu zwine zwa vhumbiwa nga u kuya na u sinḓa. Zwi shumiswa kha u fusha zwifuwo zwa hayani na thakha. Vha fanela u vha vha mudzulapo wa Afrika Tshipembe kana muthu wa zwa mulayo a re na ofisi Afrika Tshipembe uri vha tendelwe.

Arali pfulo y bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi zwine vha khou ṱoḓa u zwi ṅwalisa zwo no ṅwaliswa nga muṅwe muthu, vha fanela u wana thendelo yo ṅwalwaho ya muthu onoyo vhasa athu u ḓiṅwalisa. Musi vha sa athu u rumela khumbelo, vha fanela u rumela sambula ya zwiḽiwa zwa bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi kha ḽaborothari iṅwe na iṅwe yo tendelwaho u shuma. Tshibveledzwa tshi fanela u saukanya hu tshi sedzwa ṱhoḓea dzo randelwaho.

Ḽaborothari i fanela u fhiwa ṱhanziela ya u saukanya ine vha fanela u i nambatedza kha khumbelo. Muṅwalisi ha nga ṱanganedzi khumbelo yavho arali I si na ṱhanziela ya u saukanya ya ḽaborothari yo tendelwaho u shuma. Vha dzhiele nzhele: Vha fanela u vusulusa vhuḓiṅwalisi havho miṅwaha miraru miṅwe na miṅwe, Muhasho wa Vhulimi, Maḓaka, na Vhufuwakhovhe u ḓo vha ḓivhadza musi vha tshi fanela u vusulusa. Zwi fana na zwa musi vha tshi vusulusa vhupo ha u kulumaga

Zwine vha tea u ita

 1. Vha dzhie sambula ya pfulo ya bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuomvumvusi vha zwi ite ḽaborothari yo tendelwaho uri I saukenyiwe vha wane ṱhanziela ya ḽaborothari.
 2. Vha ṅwalele muṅwalisi vhurifhi ha nga nṱha vhu na zwidodombedzwa zwi tevhelaho:
  • Dzina ḽa pfulo ya bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuwomvumvusi
  • Nomboro ya vhuṅwalisi ya pfulo ya bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuomvumvusi, arali yo no ḓi ṅwaliswa vha ṋee na tshiitisi sha u ḓisa (uri ndi khumbelo ntswa kana vha khou dzhenisa iṅwe pfulo ya bulasini kha redzhisiṱara wa zwibveledzwa)
  • Thendelo yo tou ṅwalwaho, arali pfulo ya bulasini kana zwiḽiwa zwa zwifuomvumvusi yo no ṅwaliswa nga muṅwe muthuṱhanziela ya u saukanywa ya ḽaborotharivhuṱanzi ha mbadelo na referentsi.
  • Hezwi a zwi vha kwami arali vh tshi khou isa nga tshanḓa vha badela mbadelo yo randelwaho nga kheshe kha Muhasho wa Vhulimi, Maḓaka na Vhufuwakhovhe (DAFF).
  • Phakhedzhi kana ḽebuḽu ya tshibveledzwaVha tsitse vha ḓadze fomo ya khumbelo i re afho fhasi uri vha wane ṱhanziela ya vhuḓiṅwalisi.
  • Fomo i fanela u vha yo sainiwa nga Khomishinari wa Miano 
 3. Vha nambatedze vhurifhi ha nga nṱha, ḽebuḽu ya tshibveledzwa na ṱhanziela ya vhusaukanyi i no bva ḽaborothari kha fomo. 
 4. Vha ḓise fomo dza khumbelo (nthihi ya u thoma na khophi) vha nambatedze hezwi kha: Muṅwalisi: Mulayo wa vhu 36 wa 1947, Private Bag X343, Pretoria, 0001. Muṅwalisi: Mulayo wa vhu  36 wa 1947, Agriculture Place, 20 Steve Biko Street, Arcadia Pretoria
 5. Vha badele mbadelo yo randelwaho. Arali vha tshi khou tou posa, vha fanela u badela mbadelo yo randelwahi nga phosiṱaḽa oda kana nga kheshe vho I ṅwalela Mulangi Muhulwane wa Vhulimi.
 6. Arali vha tshi khou isa khumbelo yavho nga tshanḓa, vha fanela u badela mbadelo yo randelwaho nga kheshe. Vha ṅwale zwi fanaho na zwi re kha fhahula zwimela. Ref: 11FF1 na dzina ḽa khamphani.
  Account name: NDA-ACT36 of 1947
  Account number: 11 2031 02
  Branch code: 01 0845
  Bank name: Standard Bank
  Reference: 11FF1 and your company name

Tshifhingambekanywa

Zwi dzhia tshifhinga tshi swikaho miṅwedzi miṋa

Zwi ita vhugai

Mbadelo dza 2022/23

Vha kwama inyi

 

Administration

Lindinkosi Lembethe
Tel: 012 319 6863
E-mail: LindinkosiL@daff.gov.za

National office
Tel: 012 319 6657
Fax: 012 319 7179
Physical address: 20 Steve Biko Street, Arcadia, Pretoria
Postal address: Private Bag X343, Pretoria 0001
Web address: https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-S...