Yindlukulu yo Hangalasa Swikombelo (CACH)

Yindlukulu yo Hangalasa Swikombelo (CACH) yi pfuna swichudeni leswi nga nyikiwangiki ndhawu eyunivhesiti kumbe ekholichi leyi swi endleke swikombelo eka yona, ku kuma vundhawu eka yunivhesiti kumbe kholichi yin’wana.

Loko u lava ku dyondza eka nhlangano wa dyondzo ya le henhla, endla xikombelo hi ku kongoma eka tiyunivhesiti na tikholichi leti u ti tsakelaka hi ku hatlisa loko ti pfula swikombelo.

Xitirhisiwa xa CACH xi ta rhumela vuxokoxoko eka xichudeni lexi nga tshukaka xi va kona eka tiyunivhesiti, tikholichi ta dyondzo na vuleteri bya mitirho ya mavoko (TVET) na le ka vulawuri bya sekitara ya dyondzo na vuleteri (tiSETA) ku ya kuma vudyondzelantirho. Laha tindhawu ti nga kona naswona u fikelela swilaveko, mihlangano yi ta tihlanganisa na wena ku ku nyika ndhawu.

Tiyunivhesiti na tikholichi a ti amukeli swikombelo swo ‘tisiwa hi munhu hi yexe’.

Tsarisa eka Inthanete eka webusayiti ya CACH kumbe u tihlanganisa na vukorhokeri bya CACH kusuka hi Sunguti kufika Nyenyanyana exikarhi ka 8:00 na 20:00 eka 0800 356 635. Kumbexana, u rhumela SMS leyi nga na vito ra wena na nomboro ya pasi eka 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015