Central Applications Clearing House

Fa o batla go tsweletsa dithuto tsa gago kwa yunibesiti kgotsa kholetšhe ya thuto, o tshwanetse go dira kopo ka go romela tshedimosetso ya gago kwa Lefelo la Tlhotlhomiso le Kamogelo ya Dikopo, le le itsegeng ka Central Applications Clearing House CACH.

Lefelo la CACH le tla nyalanya porofaele ya moithuti yo a batlang go ithuta le se a batlang go ithutela sona kwa diyunibesiting, dikholetšheng tsa thuto ya setegeniki le katiso (di-TVET) le boithutelatirong mo Bothating jwa Lephata la Thuto le Katiso (di-SETA).

Tshedimosetso e e rekotilweng e tla romelwa kwa diyunibesiting tse di maleba. Fa go nang le phatla mme badirakopo ba na le ditlhokego tsotlhe, ditheo di tla golagana le baithuti go ba neela diphatlha tseo di leng teng.

Diyunibesiti le dikholetšhe ga di amogele dikopo tse di dirwang ka namana.

Baithuti ba ka golagana le tirelo ya CACH go tloga ka Ferikgong go fitlha ka Tlhakole magareng ga ura ya bo 8:00 mo mosong go fitlha ka ura ya bo 20:00 maitseboa mo nomorong ya mogala ya: 0800 356 635, kgotsa ka inthanete mo http://cach.dhet.gov.za Ka fa letlhakoreng le lengwe, romela leina le nomoro ya ID ka SMS mo go: 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015