Lefelo la Tlhotlhomiso le Kamogelo ya Dikopo (CACH)

Lefelo la Tlhotlhomiso le Kamogelo ya Dikopo (CACH) le thusa baithuti bao ba sa neelwang phatlha ya go ithuta kwa yunibesithing kgotsa kholetšheng eo ba neng ba dirile kopo teng, go ba batlela phatlha kwa yunibesithing kgotsa kholetšheng e nngwe.

Fa o batla go ithuta kwa setheong se segolo sa thuto, dira kopo ka tlhamalalo go diyunibesithi, le dikholetšhe tseo o nang le kgatlhego ya go ithuta teng ka gangwe fa dikopo di bulelwa.

Sediriswa sa CACH se tla romela tshedimosetso ya moithuti kwa diyunibesithing, dikholetšheng tsa thuto ya setegeneki le katiso ya tiro ya matsogo (TVET) le boithutelatirong mo Bothating jwa Lephata la Thuto le Katiso (di-SETA). Fao go nang le diphatlha mme o na le ditlhokego tsotlhe, ditheo di tla ikgolaganya le wena go go neela phatlha.

Diyunibesiti le dikholetšhe ga di amogele dikopo tse di dirwang ka namana.

Ikwadise mo inthanete mo webosaeteng ya CACH kgotsa o ikgolaganye le tirelo ya CACH go tloga ka Ferikgong go ya go Tlhakole magareng ga ura ya bo 8:00 mo mosong le ura ya bo 20:00 maitseboa mo go 0800 356 635. Ka fa letlhakoreng le lengwe, romela leina la gago le nomoro ya ID ka sms mo go 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015