South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Ngodisa dijo tsa diphoofolo tsa polasing

Dintlha ka
O lokela ho etsang
Nako ya tshebetso
Ditjeo ke bokae
Diforomo tse tlatswang
Dintlha tsa ho iteanya

 

 

Dintlha ka ho ngodisa dijo tsa diphoofolo tsa polasing le dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng 

Ho hlahisa kapa ho rekisa dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng, o tlameha ho ngodisa le Mongodisi wa Molao wa 36 wa 1947.

Dijo tsa diphoofolo tsa polasing le dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng ke dijo tse fumanwang ha ho silwa dijo tse fanang ka tatso, divithamini kapa dimenerale. Di sebedisetswa ho fepa diphoofolo tsa lapeng kapa mehlape.Ho amoheleha, o tlameha ho ba o dula aforika Borwa kapa motho wa molao ya nang le kantoro Aforika Borwa.Haeba dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng tseo o batlang ho di ngodisa di se di ngodisitswe ke motho e mong, o tlameha ho fumana tumello e ngotsweng ho motho eo pele ho ngodiso.

Pele o isa kopo ya hao, o tlameha ho romela sampole ya dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng laboratering e amohelehileng. Sehlahiswa se tlameha ho hlahlojwa ho ya ka ditlhoko tse totobaditsweng.Laborateri e tlameha ho o neha setefekeiti sa tlhahlobiso seo o tlamehang ho se hlomathisa kopong ya hao. Mongodisi a ke ke a amohela kopo ya hao kantle le setefekeiti sa tlhahlobiso ho tswa laboratering e amohelehileng.

O kotjwa hoe la hloko: O tlameha ho ntjhafatsa ngodiso kamora dilemo tse ding le tse ding tse tharo. Lefapha la Temothuo,Meru le Ditlhapi le tla o tsebisa ha ntjhafatso e lokela ho etswa. Tsebiso e tshwanang le ya ho ntjhafatsa sebaka sa tlhwekiso

O lokela ho etsang

 1. Isa sampole ya dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng laboratering e amohelehileng  bakeng sa tlhahlobiso ho fumana setefekeiti sa laborateri.
 2. Ngolla Mongodisi lengolo le felehetsang le nang le tsebiso e latelang:
  • Lebitso la dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng 
  • Nomoro ya ngodiso ya dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng , ebang di se di ngodisitswe, fana ka lebaka la ho kenya kopo (hore na ke kopo e ntjha kapa o eketsa dijo tse ding tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng ho sehlahiswa se ngodisitsweng)
  • Tumello e ngotsweng, ebang dijo tsa diphoofolo tsa polasing kapa dijo tsa diphoofolo tse ruuwang lapeng di se di ngodisitswe ke motho e mongSetefekeiti sa tlhahlobiso ho tswa laborateringBopaki ba tefo le tshupiso.
  • Bona ha bo amehe ebang o isa kopo ya hao ka letsoho mme o lefa tjhelete e behetsweng kontane Lefapheng la Temothuo, Meru le Ditlhapi (DAFF).
  • Sephuthelo kapa leibole ya sehlahiswa
 3. Fumana foromo ya kopo e ka tlase inthaneteng mme o e tlatse. Foromo e tlameha ho saenwa ke Mokomishenara wa Dikano. 
 4. Hlomathisa lengolo le felehetsang, leibole ya sehlahiswa le setefekeiti sa tlhahlobiso se tswang laboratering  foromong ya kopo.
 5. Isa diforomo tsa kopo (e le nngwe ya sethato le khopi) le ditokomane tse hlomathisitsweng ho: Mongodisi: Molao wa 36 wa 1947, Poso ya poraevete ya X343, Pretoria, 0001 kapa di ise ka letsoho ho: Mongodisi: Molao wa 36 wa 1947, Sebaka sa tsa Temo, 20 Seterateng sa Steve Biko, Arcadia Pretoria
 6. Lefa tjhelete e behetsweng. Haeba o posa kopo ya hao, o tlameha ho lefa tjhelete e behetsweng ka tjhelete e tsamaiswang ka poso lebitsong la Motsamaisikakaretso wa Temothuo. Haeba o isa kopo ya hao ka letsoho, o tlameha ho lefa tjhelete e behetsweng ka kontane. Kenya tsebiso e tshwanang le e ho Tlhwekiso ya sebaka. Tshupiso ya:
  Account name: NDA-ACT36 of 1947
  Account Number: 11 2031 02
  Branch code: 01 0845
  Bank Name: Standard Bank
  Reference: 11FF1 and your company name

Nako ya tshebetso

Ho nka dikgwedi tse fihlang ho tse nne

Ditjeo ke bokae

Ditefiso tsa 2022/23

Dintlha tsa ho iteanya

 

Administration

Lindinkosi Lembethe
Tel: 012 319 6863
E-mail: LindinkosiL@daff.gov.za

National office
Tel: 012 319 6657
Fax: 012 319 7179
Physical address: 20 Steve Biko Street, Arcadia, Pretoria
Postal address: Private Bag X343, Pretoria 0001
Web address: https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-S...