South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kubhalisa imoto lebuya eveni langephandle

Nangabe ufuna kubhalisa lapha eNingizimu Afrika imoto lebuya eveni langephandle, kufanele kutsi ukwente loko kumtimba wekubhalisa lofanele.

Lamadokhumenti lalandzelako ayadzingeka:

 • Lifomu le-eNaTIS (i-MVR1A nome i-RLV);
 • Idokhumenti yamatisi wase-RSA;
 • Nangabe ute matisi wase-RSA:
  • Matisi lokhishwe live langaphandle nome
  • Sitifiketi sekubhalisa imoto
 • Emadokhumenti laphatselene nekubhalisa kanye nekutselela imoto ngaphandle kwase-RSA.
 • Incwadzi yekugunyata (i-LOA) levela kuMlawuli Wavelonkhe weNchazelotsite Lephocelekile.

Nangabe ufuna kubhalisa lemoto egameni lenkampani, kufanele kutsi ube:

 • Nesitifiketi sekuhlanganisa lesikhishwe ngekulandzela Umtsetfo weTinkampani nome;
 • Sitifiketi sekuntjintja ligama lesikhishwa ngekulandzela Umtsetfo weTinkampani.
 • Nangabe ufuna kubhalisa lemoto egameni lenhlangano yekusebenta ngekuhlanganyela levalekile, kufanele kutsi ube:
  • Nesitatimende sekusungula lenkampani ngekulandzela Umtsetfo Wetinhlangano Letisebenta Ngekuhlanganyela Letivalekile nome;
  • Sitifiketi sekuntjintja ligama lesikhishwa ngekulandzela Umtsetfo Wetinhlangano Letisebenta Ngekuhlanganyela Letivalekile.

Ngembikwekutsi lemoto ibhaliswe, kufanele kutsi utfole sitifiketi semvume saseMaphoyiseni aseNingizimu Afrika (i-SAPS). Lesitifiketi sikhishwa kuphela ngemuva kwekutsi umtimba lobhalisako ukunike sitifiketi sekwendlulisa nesekubhalisa.

Luphiko Lwekuphuma Nekungena Kwemphahla Nekutseliswa Kwayo lweLuphiko Lwekugcogcwa Kwemtselo  lwaseNingizimu (lwe-SARS) lutawukhipha bufakazi bekutsi kube khona kuhambisana nemtsetfosimiso kanye nenchubo yalo. Welulekwa kutsi utsintsane nebaka-SARS kute utfole lwatiso lolubanti.

Tfola kabanti kuwebhusayithi yaka-eNaTIS.

Ngubani longamutsintsa

 

Published Date: 
Wednesday, December 19, 2018
Modified Date: 
Wednesday, December 19, 2018