South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Sicelo sekubuyiselwa esimeni lesifanele ngemuva kwekwehluleka kubhadala tikweleti

Uma ungasakhoni kubhadala tikweledi umtsetfo ukufaka ngaphansi kwemigomo lefanele ulandzele imibandzela yakhona ngesikhatsi lesifanele noma uze ulandzele yonkhe imininingwane. Uma umkweledi ngemtsetfo afuna kwenta sicelo sekukhululwa ekubeni ngumkweledi kungakapheli iminyaka lelishumi, angafaka sicelo enkantolo.

Tfola iminingwane leminye ngekufaka sicelo sekubuyiswa esimeni uma usetikweledini ngekwemtsetfo noma utsintsane neLitiko LeTekucondziswa Kwesimilo ku 012 357 8205 noma u-imayile ku: Chiefmaster@justice.gov.za.