South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kgopelo ya setifikeiti sa tokelo ya tsela

Ka ga | Seo o swanetšego go se dira | Lebaka | E dira tshenyagelo ya bokae | Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa | Dintlha tša boikopanyo

Ka ga go dira kgopelo ya setifikeiti sa go lokela tsela
O swanetše go iša koloi ya gago gore e yo lekolwa go bona ge e loketše go sepela tseleng pele o ka e ngwadiša ka leina la gago. Ge e le gore koloi ya gago e šomišwa go sepetša banamedi goba ke llori ya dithoto (e sego dipese), o swanetše gore ngwaga ka ngwaga o e iše go yo lekolwa pele o tsošološa laesense ya yona. Pese e swanetše go dirwa diteko dikgwedi tše dingwe le tše dingwe tše tshela.

Dikoloi ka moka tše di sepelago mo tseleng ya setšhaba di swanetše go lekolwa go kgonthiša gore di loketše tsela. Ke maikarabelo a mongkoloi go bona gore koloi ya gagwe e a lekolwa. Diteko tša go kgonthiša gore koloi e loketše tsela di ka dirwa diteišeneng tša mmušo goba tša praebete.

Mafelelong a diteko tšeo, ge e le gore koloi e tšweletše, o tlo fiwa lengwalo.

Seo o swanetšego go se dira

  1. Eya ofising a kgauswi le wena ya therafiki le ditokumente tše di latelago:
    • setifikeiti sa boingwadišo sa koloi
    • pukwana ya boitsebišo (ID)
    • tefelo ye e beilwego.
  2. Tlatša fomo ya ACR (Kgopelo ya Setifikeiti sa Koloi).

Lebaka

Kgopelo e phethwa ka lona letšatši leo.

E dira tshenyagelo ya bokae

Ikgokaganye le kantoro ya tikologo ya geno ya dilaesense go tseba ka ga ditefo.

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Fomo ya ACR (Kgopelo ya Setifikeiti sa Go lokela tsela)

Difomo di hwetšagala ofising ya kgauswi ya seteišeneng sa diteko goba o ka di hwetša mo websaeteng ya eNaTIS website.