Setifikheiti sa thulaganyo tlhabololo ya go sa le gale ya bana (ECD)

Ka ga
Se o tshwanetseng go se dira
Nako ya tiragatso
Tuelo ke bokae
Diforomo tse di tladiwang
O ka golagana le mang

 

 

Ka ga go dira kopo ya setifikheiti sa thulaganyo tlhabololo ya go sa le gale ya bana (ECD) 

 

A o na le lefelo ya tlhabololo ya go sa le gale ya bana mme o rata go tlamela ka thuto le tshegetso tse di maleba le kgolo go ya ka dingwaga, kgato le ditlhoko tsa bana ba o ba tlhokomelang go akaretsa ba ba nang le bogole, malwetse a a masisi le ditlhoko dife fela tse di kgethegileng?

O ka dira kopo ya setifikheiti sa thulaganyo ya ECD kwa kantorong e e gaufi nao ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago kgotsa kantoro ya Mmasepala.

Kopo ya gago e tla rebolelwa paka e e sa feteng dingwaga tse tlhano.

 • Gore kopo ya gago e tsewe tsia, thulaganyo ya ECD e tshwanetse go bo e ikobela meono le maemo a a latelang:
  • E tlamela ka ditšhono tse di maleba tsa kgolo
  • E kobile go thusa bana go fitlhelela bokgoni jwa bona
  • Tlhokomela bana ka mokgwa o o lolameng le go ba tlamela ka tshegetso le tshireletso
  • Netefatsa tlhabololo ya maitsholo a a siameng a loago
  • Tlotla le go babalela setso, mowa, seriti, botho le puo ya ngwana mongwe le mongwe, le
  • Fitlhelela ditlhoko tsa tlhabololo ya maikutlo, tlhaloganyo, ditemosi, semowa, loago, tlhaeletsano tsa ngwana mongwe le mongwe
 • O tshwanetse go:
  • Nonofa o itekanetse
  • bo o na le thutego ya ECD, dinonofo, katiso
  • bo o na le bonnye dingwaga tse tharo o dira mo lekaleng la tlhabololo ya go sa le gale ya bana

Ela tlhoko: Go bona matlole a dithulaganyo tsa ECD, o tshwanetse go ikobela meono le maemo a a beilweng a bosetšhaba. Thebolo ya matlole e tsewa tsia thata mo mafelong a malapa a a tlhokang bokgoni jwa go tlamela ka bonno jo bo siameng, dijo le ditlhokwa tse dingwe tsa motheo mo matshelong a bana.

Se o tshwanetseng go se dira

 • Dira kopo ya kwadiso ya thulaganyo ya ECD kwa kantorong e e gaufi nao ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago kgotsa kantoro ya Mmasepala kwa o tla newang Foromo ya 16 gore o e tlatse.
 • Kopo ya gago e tshwanetse go bo e na le tse di latelang:
 • leina le nomoroitshupo ya gago
 • aterese ya gago ya bonno le ya poso
 • dintlha tsa thulaganyo ya ECD
 • leano la tsenyotirisong la thulaganyo ya ECD
 • badiri ba ba tla rwalang maikarabelo a thulaganyo ya ECD
 • ditatamente tsa matlole tsa setheo sa ECD
 • kgololo e e rebotsweng ke Lefapha la Bosiamisi le Tlhabololo ya Molaotheo go netefatsa gore leina la gago le a badiri ga a tlhagelele mo Karolo B ya Bukakwadiso ya Bosetšhaba ya Tshireletso ya Bana kgotsa Bukakwadiso ya Bosetšhaba ya Batlolamolao ba tsa Thobalano
 • dithutego, dinonofo le maitemogelo a gago
 • Fa kopo ya gago e sena go dumelelwa, o tla rebolelwa setifikheiti sa kwadiso kgotsa kwadiso e e nang le mabaka kgotsa ntšhwafatso ya kwadiso.
 • Tlhatlhobo e e tswelelang ka batlhankedi go tswa go Lefapha la Tlhabololo ya Loago le mmasepala kwa lefelong la gago.

Nako ya tiragatso

Go ka tsaya dikgwedi tse tharo gore o rebolelwe Setifikheiti sa Kwadiso

Tuelo ke bokae

Tirelo e ke mahala.

Diforomo tse di tladiwang

Foromo 16 e bonwa kwa kantorong e e gaufi nao ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago kgotsa kantoro ya Mmasepala.

O ka golagana le mang

 

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000