South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Ngodisa koloi ya setswantle

Haeba o batla ho ngodisa koloi ya setswantle Aforika Borwa, o tlameha ho etsa jwalo setheong se amehang sa ngodiso.

Ho hlokwa ditokomane tse latelang:

 • Foromo ya eNaTIS (MVR1A kapa RLV);
 • Tokomane ya boitsebiso ya Rephabliki ya Aforika Borwa (RSA);
 • Haeba o sena tokomane ya boitsebiso ya RSA:
  • Tokomane ya boitsebiso e fanweng naheng e kantle kapa
  • Lengolo la nomoro ya ngodiso la sephethephethe
 • Ditokomane tse amanang le ngodiso le laesense ya koloi kantle ho RSA.
 • Lengolo la phano ya matla (LOA) ho tswa ho Molaodi wa Naha wa Ditataiso tse Tlamang (NRCS)

Haeba o batla ho ngodisa koloi ka lebitso la khamphani, o tlameha ho ba le:

 • Lengolo la kenyelletso jwalo ka ha le fanwe ho latela Molao wa Dikhamphani kapa;
 • Lengolo la phetolo ya lebitso jwalo ka ha le fanwe ho latela Molao wa Dikhamphani.
 • Haeba o batla ho ngodisa koloi ka lebitso la koporasi e kwetsweng, o tlameha ho ba le:
  • Polelo ya motheo e fanweng ho latela Molao wa Dikoporasi tse Kwetsweng kapa;
  • Lengolo la phetolo ya lebitso jwalo ka ha le fanwe ho latela Molao wa Dikoporasi tse Kwetsweng.

Pele koloi e ka ngodiswa, o tlameha ho fumana lengolo la tokollo ho tswa ho Tshebeletso ya Sepolesa sa Aforika Borwa (SAPS). Lona le fanwa ha feela setheo sa ngodiso se o file lengolo la phetisetso le ngodiso.

Lekala la Pokeletso ya Lekgetho la Tshebeletso ya Lekgetho ya Aforika Borwa (SARS) le tla fana ka bopaki bo hlokehang ba tatelo ya melawana le mekgwatshebetso ya bona. O eletswa ho iteanya le SARS ho tseba haholwanyane.

Ha o batla ho tseba haholwanyane e ya ho webosate ya eNaTIS.

O ka iteanya le mang

 

Published Date: 
Wednesday, December 19, 2018
Modified Date: 
Wednesday, December 19, 2018