South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Kopo ya motho ya tjhonneng ya ho busetswa madulong

Motho ya tjhonneng ke mokoloti eo thepa ya hae (ho kenyelletsa ntho tsa hae kaofela tse kang tjhelete eo e leng ya hae) di leng ka tlasa taolo. Ha o tjhonne mme o batla ho ntshuwa dikolotong (hore o se hlole o tjhona) nakong ya dilemo tse tlasa tse leshome tseo ho behilweng o tjhonne, o ka etsa kopo lekgotleng la dinyewe bakeng sa ho ntshuwa dikolotong.

Thola lesedi le fetang lena mabapi le ho etsa kopo ya ho ntshuwa dikolotong ke batho ba tjhonneng kapa letsetsa Lefapha la Toka le Ntshetsopele ya Molaotheo ho 012 357 8205 kapa emeilela: Chiefmaster@justice.gov.za.