Kubhalisa njengemnakekeli webantfu labagugile

Ngesi
Yini lekumele uyente
Sikhatsi semsebenti
Ngabe kubita malini
Emafomu lagcwaliswako
Ngubani longamutsintsa

 

 

Lokuphatselene nekubhalisa njengemnakekeli webantfu labagugile

Uma ufuna kuniketa lunakekelo loluzindze ekhaya kubantfu labagugile, kufanele ubhalise njengemnakekeli kulihhovisi leLitiko Letenhlalakahle lelisedvute nawe.

Kute ubhaliswe njengemnakekeli nguleliTiko leteNhlalakahle, lenkhapani lecashiwe kufanele icinisekise kutsi utfola lucecesho lwelunakekelo loluzindze ekhaya kantsi futsi uba nesitifiketi lesibonisa kutsi utfole lucecesho kusakhiwo lesimukelwe siGungu seTicu saseNingizimu Afrika (SAQA).

Umnakekeli muntfu loniketa luncedvo kulomunye umuntfu longeke akhone kuphila ngekutimela ngenca yekukhubateka emtimbeni, ngekwemicabango nobe ngekwengcondvo.

Yini lekumele uyente

  1. Vakashela lihhovisi leLitiko Letenhlalakahle lelisedvute nawe.
  2. Gcwalisa lifomu 7.
  3. Tfumela loku lokulandzelako:
    • ikhophi lecinisekisiwe yaMatisi wakho nobe imvume yebuhlali
    • ikhophi lecinisekisiwe levela kulesakhiwo selucecesho njengebufakazi bekutsi uniketwe lucecesho njengemnakekeli.
  4. Uma sewubhalisiwe utawuniketwa sitifiketi sekubhaliswa.
  5. Ungafaka sicelo seduplukhethi uma ulahlekelwe nobe udzabule lesitifiketi sekucala.

Sikhatsi semsebenti

Kungatsatsa tinsuku letisihlanu kuphotfula sicelo sakho.

Ngabe kubita malini

Akukho tindleko.

Emafomu lagcwaliswako

Onkhe emafomu ayatfolakala yekuhlala bantfu labakhulile lesedvute endzaweni nawe.