Sitifiketi seluhlelo lwetinkhulisa (ECD)

Ngesi 
Yini lekumele uyente 
Sikhatsi semsebenti 
Ngabe kubita malini 
Emafomu lagcwaliswako 
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngekufaka sicelo sesitifiketi seluhlelo lwetinkhulisa (ECD)

Ngabe usebentisa indzawo yenkhulisa (i-ECD) futsi ufuna kuniketa kufundza kanye nekwesekela lokufanele kumnyaka wekukhula, sigaba kanye netidzingo tebantfwana lobanakekelako, kufaka bantfwana labakhubatekile, labanetifo letingapheli kanye naletinye tidzingo letikhetsekile?

Ungafaka sicelo sesitifiketi seluhlelo lweTinkhulisa ehhovisini leLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kaMasipalati.

Sicelo sakho singaniketwa sikhatsi lesingandluli iminyaka lesihlanu.

 • Kute sicelo sakho sibukisiwe, luhlelo lwe-ECD kumele litfobele namihambo nemitsetfo lebekiwe lelandzelako:
  • Lunikete ematfuba ekukhula lafanele
  • Lucondziswe ekusiteni bantfwana kubona likhono labo leliphelele
  • Lunakekela bantfwana labasakhulako futsi lwesekele luphindze lukhusele
  • Lucinisekisa kutfutfuka kwekutiphatsa emphakatsini lokuhle
  • Luhloniphe futsi lukhulise emasiko, umoya, sitfunti, kwehlukahlukana kwemntfwana kanye nelulwimi lwemntfwana ngamunye, futsi
  • Luhlangabetane netidzingo temuvo, kukhula engcondvweni, emtimbeni, kutenhlalakahle nekuchumana kwemntfwana ngamunye
 • Kumele:
  • Ube ucinile futsi ukulungele
  • unesicu lesifanele se-ECD, emakhono, kuceceshwa futsi
  • ube nesikhatsi seminyaka lemitsatfu usebenta kumkhakha wetinkhulisa

Khumbula: Kute ufaneleke kutfola lusito lwetimali kutinhlelo te-ECD, kumele utfola lemihambo nalemitsetfo yavelonkhe. Lusito lwetimali lubhekiswe kakhulu kumiphakatsi lapho khona imindeni yehluleka kuniketa ngetindzawo tekufihla inhloko letifanele, kudla kanye naletinye tidzingo letifanele temphilo kubantfwana babo.

Yini lekumele uyente

 • Faka sicelo sekubhaliswa nobe kubhaliswa kwesikhatsi lesifushane kuluhlelo lwe-ECD kuLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kuMasipalati lapho kutawuniketwa khona liFomu 16 kutsi ligcwaliswe.
 • Sicelo sakho kumele sicukatse loku lokulandzelako:
  • ligama lakho nenombolo yamatisi
  • likheli lakho lendzano neleliposi
  • imininingwane yeluhlelo lwe-ECD
  • ipulani yekuphunyeleliswa kweluhlelo lwe-ECD
  • inhlanganisela yesitafu sebantfu labatawubukana nekuniketwa kweluhlelo lwe-ECD
  • titatimende tetimali tendzawo ye-ECD
  • incwadzi yekufaneleka lekhishwe Litiko Letebulungiswa Nekutfutfukiswa Kwemtsetfosisekelo kucinisekisa kutsi ligama lakho nemalunga esitafu aliveli kuNcenye B yeRijista Yekuvikelwa Kwebantfwana Yavelonkhe nobe Kurejista Yavelonkhe Yebenti Bemacala Etemacasi
  • ticu takho, emakhono kanye nesipiliyoni.
 • Uma sicelo sakho sesemukelwe, utawuniketwa sitifiketi sekubhaliswa nobe kubhaliswa kwesikhashana nobe kuvuselelwa kwesitifiketi.
 • Indzawo yakho itawuhlala ivakashelwa tikhulu teLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nangumasipalati kutewuhlola.

Sikhatsi semsebenti

Kungatsatsa tinyanga letintsatfu kukhipha Sitifiketi Sekubhaliswa

Ngabe kubita malini

Lolusito lwamahhala.

Emafomu lagcwaliswako

Lifomu 16 liyatfolakala ehhovisi Lelitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kuMasipalati

Ngubani longamutsintsa

Department of Social Development provincial offices contact list