Sitifiketi seluhlelo lwetinkhulisa (ECD)

Ngesi 
Yini lekumele uyente 
Sikhatsi semsebenti 
Ngabe kubita malini 
Emafomu lagcwaliswako 
Ngubani longamutsintsa

 

 

Ngekufaka sicelo sesitifiketi seluhlelo lwetinkhulisa (ECD)
Ngabe usebentisa indzawo yenkhulisa (i-ECD) futsi ufuna kuniketa kufundza kanye nekwesekela lokufanele kumnyaka wekukhula, sigaba kanye netidzingo tebantfwana lobanakekelako, kufaka bantfwana labakhubatekile, labanetifo letingapheli kanye naletinye tidzingo letikhetsekile?

Ungafaka sicelo sesitifiketi seluhlelo lweTinkhulisa ehhovisini leLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kaMasipalati.

Sicelo sakho singaniketwa sikhatsi lesingandluli iminyaka lesihlanu.

 • Kute sicelo sakho sibukisiwe, luhlelo lwe-ECD kumele litfobele namihambo nemitsetfo lebekiwe lelandzelako:
  • Lunikete ematfuba ekukhula lafanele
  • Lucondziswe ekusiteni bantfwana kubona likhono labo leliphelele
  • Lunakekela bantfwana labasakhulako futsi lwesekele luphindze lukhusele
  • Lucinisekisa kutfutfuka kwekutiphatsa emphakatsini lokuhle
  • Luhloniphe futsi lukhulise emasiko, umoya, sitfunti, kwehlukahlukana kwemntfwana kanye nelulwimi lwemntfwana ngamunye, futsi
  • Luhlangabetane netidzingo temuvo, kukhula engcondvweni, emtimbeni, kutenhlalakahle nekuchumana kwemntfwana ngamunye
 • Kumele:
  • Ube ucinile futsi ukulungele
  • unesicu lesifanele se-ECD, emakhono, kuceceshwa futsi
  • ube nesikhatsi seminyaka lemitsatfu usebenta kumkhakha wetinkhulisa

Khumbula: Kute ufaneleke kutfola lusito lwetimali kutinhlelo te-ECD, kumele utfola lemihambo nalemitsetfo yavelonkhe. Lusito lwetimali lubhekiswe kakhulu kumiphakatsi lapho khona imindeni yehluleka kuniketa ngetindzawo tekufihla inhloko letifanele, kudla kanye naletinye tidzingo letifanele temphilo kubantfwana babo.

Yini lekumele uyente

 • Faka sicelo sekubhaliswa nobe kubhaliswa kwesikhatsi lesifushane kuluhlelo lwe-ECD kuLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kuMasipalati lapho kutawuniketwa khona liFomu 16 kutsi ligcwaliswe.
 • Sicelo sakho kumele sicukatse loku lokulandzelako:
  • ligama lakho nenombolo yamatisi
  • likheli lakho lendzano neleliposi
  • imininingwane yeluhlelo lwe-ECD
  • ipulani yekuphunyeleliswa kweluhlelo lwe-ECD
  • inhlanganisela yesitafu sebantfu labatawubukana nekuniketwa kweluhlelo lwe-ECD
  • titatimende tetimali tendzawo ye-ECD
  • incwadzi yekufaneleka lekhishwe Litiko Letebulungiswa Nekutfutfukiswa Kwemtsetfosisekelo kucinisekisa kutsi ligama lakho nemalunga esitafu aliveli kuNcenye B yeRijista Yekuvikelwa Kwebantfwana Yavelonkhe nobe Kurejista Yavelonkhe Yebenti Bemacala Etemacasi
  • ticu takho, emakhono kanye nesipiliyoni
 • Uma sicelo sakho sesemukelwe, utawuniketwa sitifiketi sekubhaliswa nobe kubhaliswa kwesikhashana nobe kuvuselelwa kwesitifiketi.
 • Indzawo yakho itawuhlala ivakashelwa tikhulu teLitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nangumasipalati kutewuhlola.

Sikhatsi semsebenti

Kungatsatsa tinyanga letintsatfu kukhipha Sitifiketi Sekubhaliswa

Ngabe kubita malini

Lolusito lwamahhala.

Emafomu lagcwaliswako

Lifomu 16 liyatfolakala ehhovisi Lelitiko Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle nobe kuMasipalati

 

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000