I-Central Applications Clearing House

Uma ngabe ufuna kufundza enyuvesi noma ekolishi, ufanele kutsi ufake sicelo sakho kusikhungo seticelo lesingumdzibimunye, i-Central Applications Clearing House (i-CACH).

I-CACH itawubese imatanisa imininingwane yalotawuba sitjudeni, tifundvo lafuna kutifundza, emanyuvesi, emakolishi etifundvo tebuciko bemisebenti yetandla nekuceceshwa (emakolishi ema-TVET) kanye netinhlelo tekufundzela umsebenti emsebentini kwalabo bebangenamakhono phambilini ngekhatsi kumkhakha wetemfundvo nemitimba yekucecesha (kuma-SETA).

Imininingwane lebhaliwe itawubese itfunyelwa emanyuvesi lafanele. Lapho kunetindzawo tekufundza khona kantsi futsi bafakiticelo labahlangabetana netidzingo takhona, letikhungo titawubese-ke titsintsa leto titjudeni batinike letindzawo letikhona.

Emanyuvesi nemakolishi akabemukeli bafakiticelo labatitela bona matfupha batofuna indzawo.

Titjudeni tingatsintsa i-CACH kusukela ngaBhimbidvwane kuye kuNdlovana emkhatsini wensimbi ye-8h00 ekuseni neye-20h00 ebusuku kulenombolo: 0800 356 635, noma nge-inthanethi ku: http://cach.dhet.gov.za. Noma-ke, ungatfumela ligama nenombolo yamatisi wakho nge-SMS ku: 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015