Sikhungo Lesingumdzibimunye Sekwemukela Nekuhlunga Nekwendlulisa Ticelo (i-CACH)

LeSikhungo Lesingumdzibimunye Sekwemukula Nekuhlunga Nekwendlulisa Ticelo (i-CACH) sisita bafundzi labangakatfoli indzawo yekufundza enyuvesi nome ekolishi lapho bafake khona ticelo tabo, kutsi sibatfolele indzawo kulenye inyuvesi nome likolishi.

Nangabe ufuna kuyawufundza esikhungweni semfundvo lephakeme, faka sicelo sakho usicondzise ngco kulawo manyuvesi nome emakolishi lapho ufisa kuyawufundza khona ngekushesha nje nasekuvulelwe kutsi ticelo tingafakwa.

Lesikhungo i-CACH sitawutfumela lwatiso lwemfundzi lofuna kufundza emanyuvesi, emakolishi etifundvo tebuciko yemisebenti yetandla kanye nekucecesha  (kuma-TVET) kanye nemitimba lececesha kutemkhakha wetemfundvo (i-SETA) yekufundza ngekwenta. Lapho kunetikhala khona kantsi futsi uyahlangabetana netidzingo takhona, leto tikhungo titakutsintsa tikunike sikhala sekufundza.

Emanyuvesi nemakolishi akativumeli ‘ticelo letentiwa ngekutsi utitele wena matfupha’ kuleto tikhungo.

Bhalisa ku-inthanethi kuwebhusayithi ye-CACH nome utsintse baka-CACH kusukela ngaBhimbidvwane kuya enyangeni yeNdlovovana emkhatsini wensimbi ye-8h00 neye-20h00 kulenombolo: 0800 356 635. Nome-ke utfumele nge-SMS ligama lakho nenombolo yamatisi wakho ku: 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015