South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Ungasenza bunjani isibawo sesiTifikedi samaPholisa semiNiningwana yeRekhodi lobuLelesi (i-PCC)

Nawufuna ukufuduka namkha ukuyokusebenza ngaphetjheya, kufanele wenze isibawo se-PCC esitetjhini samaPholisa seSewula Afrika esiseduze nawe.

Isitifikedi lesi siqinisekisa ukobana unerekhodi lemilandu namkha awa.

Esitetjhini samapholisa kufanele ubanikele ibizo lakho elipheleleko, isibongo, ilanga lamabeletho nenomboro kamazisi namkha iphasipoti lapho kuzakugadangiswa khona imino yakho.

Nawungaphandle kwemikhawulo yelizwe, ungenza isibawo kunanyana ngisiphi isitetjhi samapholisa ngelizweni lelo namkha ema-ofisini wobuZenda beSewula Afrika.

Fumana ilwazi elinabileko mayelana nokwenza isibawo sesiTifikedi samaPholisa  semiNiningwana yeRekhodi lobuLelesi.

 

South African Criminal Record Centre
Tel012 393 3928
E-mailcrc-nameclear@saps.org.za
Physical addressSanlam Plaza West, CRC Client Service Centre, 1st Floor, 271 Schoeman Street, Pretoria
Postal addressSouth African Criminal Record Centre, Private Bag X308, Pretoria 0001, South Africa
Web addresshttps://www.saps.gov.za/