South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Isibawo sokutloliswa kokudla kwefuyo namkha ukudla kwefuyosithandwa

Okuphathelene 
Okufanele ukwenze
Isikhathi esibekiweko 
Kubiza malini
Amaforomo ekufanele uwazalise
Ungathintana nobani

 

 

Okuphathelene ukurejistara ukudla kwefuyo yeplasini kanye neyekhaya

Ukukhiqiza nanyana ukuthengisa ukudla kwefuyo yeplasini kanye neyekhaya, kufanele urejistare kuRejistra yomThetho 36 ka-1947.

Ukudla kwefuyo yeplasini kanye neyekhaya kuziinthako  ezitholakala ngokusilwa nanyana ukugaywa kokudla okudidiyelweko, amavithamini nanyana amaminerali. Zisetjenziselwa ukufida iinlwana zekhaya nanyana ifuyo.Kufanele ube mumuntu ohlala eSwula Afrika nanyana umuntu onegunya ngokomthetho nge-ofisini yeSewula Afrika ukobana ugunyazwe. Nangabe ukudla kwefuyo yeplasini kanye neyekhaya  ofuna ukukurejistara sekurejistarwe ngomunye umuntu, kufanele uthole imvumo etlolwe phasi kiloyo muntu ngaphambi kobana urejistare.

Ngaphambi kobana uthumele isibawo sakho, kufanele uthumele isampula yokudla kwefuyo yeplasini kanye neyekhaya kwenye nenye ilabhorethri  e-akhredithiweko. Umkhiqizo kufanele uhlaziywe ngokweendingo eziveziweko. Ilabhorethri kufanele ikunikele isitifikeyidi sokuhlaziya okufanele usifake esibaweni sakho. IRejistra angeze yamukela isibawo sakho nasinganaso isitifikeyidi sokuhlaziya esibuya kulabhorethri e-akhredithiweko.

Sibawa utjheje: Kufanele uvuselele ukurejistara kwakho ngemva kweminyaka emithathu. UmNyango wezeLimo, amaHlathi kanye neenHlambi uzakwazisa lokha ukuvuselela nakufanele kwenziwe. Ilwazi elifanako nalelo lokupeyida isitjalo.

Okufanele ukwenze

 1. Thatha isampula yokudla kwefuyo yeplasini  nanyana yemakhaya uyise kulabhorethri e-akhredithiweko mayelana nokuhlaziywa ukobana uthole isitifikeyidi selebhu.
 2. Tlola incwadi eba mkhambisani uyitlolele iRejistra  ibe nelwazi elilandelako:
  • Ibizo lokudla kwefuyo yeplasini nanyana yemakhaya
  • inomboro yokurejistarwa kokudla  kwefuyo yeplasini nanyana yemakhaya,
  • nangabe seyirejistarelwe safuthi unikele isizathu sokuthumela (ukobana ingabe sibawo esitjha nanyana wengeza okhunye ukudla kwefuyo yeplasini nanyana yemakhaya emkhiqizweni orejistariweko)
  • tlola imvumo, nangabe ukudla kwefuyo yeplasini nanyana yemakhaya sebele kurejistarwe ngomunye umuntuisitifikeyidi sokuhlaziya esibuya kulabhorethri ubufakazi bokubhadala kanye nereferensi.
  • Lokhu akwenzeki nangabe uzisela isibawo sakho ngesandla bese ubhadala imali equntiweko ngokwekhetjhi kumNyango wezeLimo, amaHlathi kanye neenHlambi (i-DAFF).
 3. ukupaka imikhiqizo nanyana ukuleyibulaKhupha bewuzalise iforomo lesibawo ngenzasi  mayelana nesitifikeyidi sokurejistara. Iformo kufanele litlikitlwe yiKomitjhinara eFungisako.
 4. Faka incwadi eba mkhambisani, ileyibula yomkhiqizo kanye nesitifikeyidi sokuhlaziya esibuya kulabhorethri eforomeni lakho lesibawo.
 5. Thumela amaforomo weembawo (linye kube ngelamambala bese linye kube yikhophi)  kanye nemitlolo efakiweko ku: The Registrar: Act No. 36 of 1947, Private Bag X343, Pretoria, 0001. Nanyana uwase ngesandla ku : The Registrar: Act No. 36 of 1947, Agriculture Place, 20 Steve Biko Street, Arcadia Pretoria
 6. Bhadala imali eqintiweko. Nangabe uposa isibawo sakho, kufanele ubhadale imali equntiwekongephostal oda uyitjhingise kumNqophisi  Mazombe  wezeLimo.  Nangabe uzisela wena isibawo sakho ngesandla, kufanele ubhadale imali equntiweko ngokwekhetjhi. Faka ilwazi okubhadala elifana nalelo  elisekupeyideni isitjalo. IReferensi: 11FF1 kanye nebizo lekhamphani.

Account name: NDA-ACT36 of 1947
Account Number: 11 2031 02
Branch code: 01 0845
Bank Name: Standard Bank
Reference: 11FF1 and your company name

Isikhathi esibekiweko

Kuthatha pheze iinyanga ezine.

Ungathintana nobani

 

Administration

Lindinkosi Lembethe
Tel: 012 319 6863
E-mail: LindinkosiL@daff.gov.za

National office
Tel: 012 319 6657
Fax: 012 319 7179
Physical address: 20 Steve Biko Street, Arcadia, Pretoria
Postal address: Private Bag X343, Pretoria 0001
Web address: https://www.dalrrd.gov.za/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-S...