U ḓiṅwalisa sa mulondoli wa vhaaluwa

Ngaha | Zwine vha tea u ita | Tshifhingambekanywa | Zwi ita vhugai | Fomo dzi no tea u adzwa | Vha kwama inyi

Ngaha u ḓiṅwalisa sa mulondoli wa vhaaluwa

Arali vha tshi ṱoḓa u ṋetshedza ṱhogomelo ya hayani kha vhaaluwa, vha tea u ḓiṅwalisa sa mulondoli  ofisini yavho ya tsinisa ya Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.

Uri vha ṅwaliswe sa mulondoli nga Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano sa  mulondoli, vha ṋetshedzi vha tshumelo vhe vha vha thola vha tea u ita uri vha kho dzhelela kha kha vhugudisi ha ṱhogomelo ya hayani nahone vha na ṱhanziela ine ya sumbedza uri vho gundiswa nga tshiiswa tsho ṅwaliswaho kha Ndaulo ya Ndalukanyo ya Africa Tshipembe (SAQA).

Mulondoli ndi muthu ane a ṋetshedza thuso kha muṅwe muthu ane a nga si kone u tshila nga eṱhe kha zwoṱhe nga ndavha ya vhuholefhali, malwadzwe, na malwadze a muhumbulo.

Zwine vha tea u ita

  1. Kha vhaye  ofisini yavho ya tsinisa ya Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.
  2. Vha ḓadze fomo ya 7.
  3. Submit the following:
  4. Vha ṋetshedze zwitevhelaho:
    • khophi yo sethisifaiwaho bya bugundaula yavho kana thedenlo ya vhudzulo
    • khothi yo sathisifaiwahoi sa vhuṱanzi ho bveledzwaho nga tshiimiswa tshe vha gudiswa hone sa mulondoli.
  5. Musi vho no ṅwalisa vha ḓo bveledzelwa ṱhanziela ya u ḓiṅwalisa.
  6. Vha nga ita khumbelo ya u bveledzwa ha inwe ṱhanziela arali vho xedza kana vho tshinyadza  ṱhanziela ya vhukuma.

Tshifhingambekanywa

Zwinga dzhia maḓuvha a swikaho maṱanu u bveledza  khumbelo yavho.

Zwi ita vhugai

Tshumelo iyi ndi mahala.

Fomo dzi no tea u adzwa

Fomo dzoṱhe dzi wanala ofisini dzavho dza tsinisa dza Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.