Ṱhanziela ya mbekanyamushumo ya Mveledziso ya Vhana Vhaṱuku ‘Early childhood development’ (ECD)

Ngaha
Zwine vha tea u ita
Tshifhingambekanywa
Zwi ita vhugai
Fomo dzi no tea u adzwa
Vha kwama inyi

 

 

Nga ha u ita khumbelo ya ṱhanziela ya mbekanyamushumo ya mveledziso ya vhana vhaṱuku

Vha na tshiimiswa tsha mveledziso ya vhana vhaṱuku na u ṱoḓa u ṋetshedza ngudo na thikhedzo’ i elanaho na mveledziso ya miṅwaha, tshiimo na ṱhoḓea zwo fanelaho vhana vhane vha khou vha ṱhogomela, zwi tshi katela vhana vha re na vhuholefhali, malwadze a sa fholi na dziṅwe ṱhoḓea dzo khetheaho?

Vha nga ita khumbelo dza ṱhanziela ya mbekanyamushumo ya ECD kha Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano kana Ofisi ya Masipala ya tsini na ha havho.

Khumbelo yavho i nga ṋetshedzwa lwa tshifhinga tshi sa fhiri miṋwaha miṱanu.

 • U itela uri khumbelo yavho i dzhielwe nṱha mbekanyamushumo ya ECD i fanela u tevhedza na mikhwa na zwilinganyo zwi tevhelaho:
  • U ṋetshedza tshikala tsho fanelaho tsha mveledziso
  • U vha yo sedza kha uri vhana vha kone u shuma nga mafulufulu
  • U londola vhana nga nḓila ya khwine na u vha ṋetshedza tsireledzo na thikhedzo
  • U vhona uri hu na mveledziso dza matshilisano
  • U ṱhonifha na u londola mvelele, muya, tshirunzi, vhuthu, na luambo lwa ṅwana muṅwe na muṅwe, na
  • U swikelela mveledziso dza vhuḓipfi, muhumbulo, zwipfi, zwa tshimuya, mikhwa, tshivhili, matshilisano na vhudavhidzani ha ṅwana muṅwe na muṅwe
 • Vha fanela:
  • U vha vho dzudzanyea na u fanela
  • U vha na ndalukano dza ECD, vhukoni na vhugudisi ho fanelaho na,
  • U vha na gumoṱhukhu ya miṅwaha miraru ya u shuma kha sia ḽa mveledziso ya vhana vhaṱuku

Kha vha dzhiela nṱha: U kona u swikelela ndambedzo ya ECD, vha fanela u tevhedza na mikhwa na zwilinganyo zwa lushaka zwo fanelaho. Ndambedzo i thoma u ṋetshedzwa kha zwitshavha’ hune miṱa ya shaya vhudzulo, zwiḽiwa na dziṅwe ṱhoḓea dza ndeme kha matshilo a vhana vhavho.

Zwine vha tea u ita

 • Kha vha ite khumbelo ya u ṅwalisa kana u ṅwalisa nga nyimele ha mbekanyamushumo ya ECD kha Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano kana ofisi ya Masipala ya tsini na ha havho hune vha ḓo ṋetshedzwa fomo 16 ine vha ḓo i ḓadza.
 • Khumbelo yavho i fanela u vha na zwitevhelaho:
  • Dzina ḽavho na nomboro ya basa
  • ḓiresi vhupo na ḓiresi ya poswo
  • zwidodombedzwa zwa mbekanyamushumo ya ECD
  • u thoma u shuma ha nzudzanyo dza mbekanyamushumo dza ECD
  • vhashumi na vhathu vhane vha ḓo dzhia vhuḓifhinduleli ha u ṋetshedza mbekanyamushumo ya ECD
  • tshiṱaṱamennde tsha masheleni tsha tshiimiswa tsha ECD
  • ṱhanziela ya thevhedzelo ‘clearence’ yo ṋetshedzwaho nga Muhasho wa Vhulamukanyi na Mveledziso ya Ndayotewa u vhona uri dzina ḽavho na ḽa vhashumi a zwiho kha Tshipiḓa tsha B tsha Ridzhisiṱara ya Tsireledzo ya vhana ya Lushaka kana Ridzhisiṱara ya Vhatshinyi vha zwa Vhudzekani
 • Ndalukano, vhukoni na tshenzhemo zwavho
 • Musi khumbelo yo no tendeliwa, vha ḓo ṋetshedzwa ṱhanziela ya u ṅwalisa kana u ṅwalisa nga nyimele kana u vusuludzwa ha u ṅwalisa.
 • Mvelaphanḓa ya ṱhaṱhuvho ya madalo a vhaofisiri nga Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano.

Tshifhingambekanywa

Zwi nga dzhia miṅwedzi miraru u wana Ṱhanziela ya u Ṅwalisa uri i ṋetshedzwe

Zwi ita vhugai

Tshumelo ndi mahala.

Fomo dzi no tea u adzwa

Fomo 16 dzi a wanala  kha Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano kana ofisi ya Masipala

Vha kwama inyi

Mutevhe wa nomboro dza ofisi dza Muhasho wa Mveledziso ya Matshilisano dza vunḓu