Satifikeiti sa lenaneo la ntshetsopele ya ngwana a sa le monyane (ECD)

Dintlha ka 
O lokela ho etsang 
Nako ya tshebetso 
Ditjeo ke bokae 
Diforomo tse tlatswang 
Dintlha tsa ho iteanya

 

 

Mabapi le kopo ya satifikeiti sa lenaneo la ntshetsopele ya ngwana a sa le monyane (ECD)

Ana o tsamaisa setheo sa ntshetsopele ya ngwana a sa le monyane (ECD) mme o batla ho nehelana ka thuto le tshehetso e tshwanelehileng ya ntshetsopele bakeng sa dilemo, mohato le ditlhoko tsa bana bao o ba kgathallang, ho kenyeletsa bana ba hlokang boitekanelo, ba nang le malwetse a sa foleng le ditlhoko tse ding tse ikgethang?

O ka etsa kopo ya satifikeiti sa lenaneo la ECD ofising e haufi le wena ya Lefapha la Ntshetsopele ya Phedisano kapa ofising ya Mmasepala.

Kopo ya hao e ka ananelwa bakeng sa nako e sa feteng dilemo tse hlano.

 • Hore kopo ya hao e tadinngwe, lenaneo la ECD le tlameha ho ikobela ditekanyetso le maemo a latelang a balletsweng:
 • Le nehelane ka menyetla e tshwanelehileng ya ntshetsopele
  • Le ikemisetse ho thusa bana ho hlokomela bokgoni ba bona bo feletseng
  • Le hlokomele bana ka mokgwa o ahang mme le nehelane ka tshehetso le polokeho
  • Le etse bonnete ba ntshetsopele ya boitshwaro bo botle ba phedisano
  • Le hlomphe mme le baballe setso, moya, seriti, boinotshi le puo ya ngwana ka mong, mme
  • Le kgotsofatse ditlhoko tsa ntshetsopele tsa ngwana ka mong tsa kameho, thuto, maikutlo, moya, boitshwaro, mmele, phedisano le kgokahano
  • O tlameha
  • Ho phela hantle mme o tshwanelehe
 • O be le dithuto tse tshwanelehileng tsa ECD, le bokgoni, kwetliso le
 • bonyane ba dilemo tse tharo o sebetsa lekgalong la ntshetsopele ya bana ba sa le banyane

Thusa o hlokomele: Hore o tshwanelehe ho fumana tshehetso ya ditjhelete ya mananeo a ECD, o tlameha ho kgotsofatsa ditekanyetso le maemo a naha a balletsweng. Tshehetso ya ditjhelete e behwa pele baahing bao malapa a bona a hlokang matla a ho nehelana ka lehae, dijo le ditlhoko tsa motheo tsa bophelo baneng ba bona.

O lokela ho etsang

 • Etsa kopo ya ngodiso kapa ngodiso e itshetlehileng ya lenaneo la ECD ofising e haufi le wena ya Lefapha la Ntshetsopele ya Phedisano kapa ofising ya Mmasepala moo o tlang ho nehwa Foromo 16 hore o e tlatse.
 • Kopo ya hao e tlameha ho fupara dintho tse latelang:
  • Lebitso la hao le nomoro ya boitsebiso
  • Aterese ya hao ya sebaka le ya poso
  • Dintlha tsa lenaneo la ECD
  • Moralo wa phethahatso wa lenaneo la ECD
  • Kaho ya basebetsi ya batho ba tla ba le boikarabelo ba ho nehelana ka lenaneo la ECD
  • Ditatemente tsa ditjhelete tsa setheo sa ECD
  • Tokollo e ntshuwang ke Lefapha la Toka le Ntshetsopele ya Molao wa Motheo ho etsa bonnete ba hore lebitso la hao le a ditho tsa basebetsi ha le hlahe ho Karolo B ya National Child Protection Register kapa ho National Register for Sex Offenders
  • Dithuto tsa hao, bokgoni le boiphihlelo
 • Hang ha kopo ya hao e amohetswe, o tla nehwa satifikeiti sa ngodiso kapa sa ngodiso e itshetlehileng kapa ntjhafatso ya ngodiso.
 • Diketelo tse tswellang tsa tekolo ke bahlanka ba Lefapha la Ntshetsopele ya Phedisano le ba mmasepala di tla etsuwa setheong sa hao.

Nako ya tshebetso

Ho ka nka ho ya dikgweding tse tharo hore ho ntshuwe Satifikeiti sa Ngodiso sa hao.

Ditjeo ke bokae

Ho ka nka ho ya dikgweding tse tharo hore ho ntshuwe Satifikeiti sa Ngodiso sa hao.

Diforomo tse tlatswang

Tshebeletso ena ke ya mahala.

 

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000