Central Applications Clearing House

Haeba o batla ho ya ithuta yunivesithing kapa koletjheng, o lokela ho etsa kopo ka motjha wa Setsi se Sebetsanang le Dikopo, se tsebahalang ka Central Applications Clearing House (CACH).

Setsha sa CACH se tla nyalanya porofaele ya moithuti ya nang le kgahleho le seo a batlang ho ithutela sona diyunivesithing, dikoletjheng tsa thuto ya sethekgeniki le mosebetsi wa matsoho (TVET) le dithupello tsa mesebetsi ka hara Bolaodi ba Lekala la Thuto le Thupello (di-SETA).

Tlhahisoleseding e rekotuweng e tla fanwa diyunivesithing tse amehang. Moo dibaka di leng teng mme baikopedi ba kgotsofatsa ditlhoko, ditheo tsa thuto di tla ikopanya le baithuti ho ba fa dibaka tse teng.

Diyunivesithi le Dikoletjhe ha di amohele dikopo 'Tse tliswang ka Letsoho'.

Baithuti ba ka ikopanya le tshebeletso ya CACH ho tloha ka Pherekgong ho isa ka Tlhakola pakeng tsa hora ya bo 8:00 ho isa ho hora ya bo 20:00 nomorong ya: 0800 356 635, kapa ka inthanete ho http://cach.dhet.gov.za. Tsela e nngwe ke ya ho romela ka SMS lebitso la hao le nomoro ya ID ho: 49200.

tively, SMS your name and ID number to 49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015