South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Isibawo esitifikeyidi sokukhamba endleleni

Okuphathelene | Okufanele ukwenze | Isikhathi esibekiweko | Kubiza malini | Amaforomo ekufanele uwazalise | Ungathintana noban

 
Kufanele uhlolise ikoloyakho mayelana nokuthi ikulungele ukukhamba endleleni ngaphambi kobana uyirejistare ebizweni lakho. Nangabe ikoloyakho isetjenziswa njengesithuthi somphakathi nanyana isithuthi esithwala imithwalo (akufakwa iimbhesi), kufanele usithathe uyosihlolisa qobe mnyaka ukobana sisalungele ukukhamba endleleni ngaphambi kobana  uvuselele ilayisensi yekoloyakho. Ibhesi kufanele ihlolelwe ukulungela ukuba sendleleni qobe ziinyanga ezisithandathu.

Zoke iinkoloyi ezikhamba endleleni kufanele zihlolwe ukuze kuqinisekiswe bona zikulungele ukukhamba endleleni. Kumsebenzakho njengomnikazi ukobana uyokuhlolisa ikoloyakho. Ukuhlolwa kweenkoloyi kungenziwa eentetjhini zokuhlola zangasese nanyana zomphakathi.

Ekugcineni kokuhlolelwa ukukhamba endleleni, nangabe iphumelele, uzakunikelwa inothisi.

Okufanele ukwenze

  1. Vakatjhela isitetjhi sokuhlola iinkoloyi esiseduze nawe nemitlolo elandelako:
    • isitifikeyidi sokurejistara ikoloyi
    • incwadi kamazisi (ID)
    • imali ebekiweko
  2. Zalisa iforomo i-ACR.

Isikhathi esibekiweko

Isibawo sitjhejwa khona mhlokho ngelangelo.

Kubiza malini

Thintana ne-ofisi yokukhupha iimvumo yangekhenu ukuze uthole ilwazi ngeendleko.

Amaforomo ekufanele uwazalise

Iforomo i- ACR (Isibawo sesitifikeyidi sokuba sendleleni)

Amaforomo ayatholakala esitetjhini sokuhlola esiseduze nawe nanyana ungalikhupha ku- eNaTIS website.