Isitifiketi sohlelo lokuthuthukiswa kwezingane ezincane (ECD)

Ngosizo
Okufanele ukwenze
Isikhathi esinqunyiwe
Kubiza malini
Amafomu okumele agcwaliswe
Imininingwane yokuxhumana

 

 

 

Maqondana nokufaka isicelo sesitifiketi sohlelo lokuthuthukiswa kwezingane ezincane (ECD)

Ingabe unendawo yokuthuthukiswa kwezingane ezisencane (ECD) futhi ufuna ukunikezela ngokufunda nokweseka ngokufanele ekuthuthukiseni ubudala, isigaba kanye nezidingo zezingane ozinakekelayo kubandakanya izingane ezikhubazekile, ezinezifo ezingapheli kanye nezinezidingo eziyisipesheli?

Ungafaka isicelo sesitifiketi sohlelo lwe-ECD kuMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi noma ehhovisi likaMasipala.

Isicelo sakho kungeneka sinikezelwe esikhathini esingeqi iminyaka emihlanu.

 • Ukuze isicelo sakho sibhekelwe, uhlelo lwe-ECD kufanele luhambisane nesimo namazinga alandelayo ashiwo:
  • Luhlinzeke ngamathuba afanele okukhula
  • Luhlose ekusizeni izingane ukuthi zazi ezinamandla okukwenza ngokugcwele
  • Lunakekele izingane ngendlela ezakhayo futhi luhlinzeke usizo nokuvikeleka
  • Luqinisekise ukuthuthukwa kwendlela yokuziphatha komphakathi enhle
  • Luhloniphe futhi lunakekele isiko, umoya, isithunzi, umuntu ngayedwa kanye nolimi lwengane ngayinye, futhi
  • Luhlangabezane nezidingo zokuthuthuka ngokwemizwa, ingqondo, umuzwa, umoya, umzimba onesimili, umphakathi nokukhuluma zengane ngayinye
 • Kufanele:
  • Uqine ube kahle
  • ube neesitifiketi sokuqeqeshelwa i-ECD esifanele, amakhono, ukuqeqeshwa futhi
  • babe neminyaka ephansi emithathi yokusebenza emkhakheni wokuthuthukiswa kwezingane ezincane

Sicela wazi: Ukuze ulungele ukuxhaswa ngezimali kwezinhlelo ze-ECD, kufanele uhambisane nezimo kanye namazinga kazwelonke ashiwo. Ukuxhaswa kubekwe phezulu ohlwini emiphakathini lapho imindeni ingenazo izindlela zokuhlinzeka indawo yokuhlala efanele, ukudla kanye nezinye izidingo eziyisisekelo sempilo ezinganeni zabo.

Okufanele ukwenze

 • Faka isicelo sokubhalisa noma sokubhalisa okunemibandela kohlelo lwe-ECD eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi noma ehhovisi likaMasipala lapho ozonikwa khona iIfomu 16 ukuthi uligcwalise.
 • Isicelo sakho kufanele sibe nokulandelayo:
  • igama lakho nenombolo kamazisi
  • ikheli lakho lendawo kanye nekheli leposi
  • imininingwane yohlelo lwe-ECD
  • uhlelo lokuqala ukusebenzisa uhlelo lwe-ECD
  • isakhiwo  sabasebenzi sabantu abazobhekana nomsebenzi wokunikezela ngohlelo lwe-ECD
  • izitatimende zezimali zendawo ye-ECD
  • ukufakaziswa kokungabi nacala okukhishwa Umnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo ukuze kuqinisekiswe ukuthi igama lakho kanye namalungu abasebenzi akuveli eNgxenyeni B yeRejista Yokuvikela Izingane noma Irejista Kazwelonke Yabanamacala Ocansi
  • iziqu zakho, amakhono kanye nolwazi.
 • Uma isicelo sakho sesivunyiwe, uzonikezwa isitifiketi sokubhalisa noma sokubhalisa okunemibandela noma ukuvuselelwa kokubhalisa.
 • Ukuvakasha kokuhlolwa okuqhubekayo okwenziwa abasebenzi abavela eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi kanye nomasipala kuzokwenziwa endaweni yakho. 

Isikhathi esinqunyiwe

Kungenzeka kuthathe ukufika ezinyangeni ezintathu ukuthi kukhishwe Isitifiketi sakho soKuRejistra.

Kubiza malini

Umsebenzi umahhala.

Amafomu okumele agcwaliswe

Amafomu 16 ayatholakala kuMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi noma ehhovisi likaMasipala

 

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000