I-Central Applications Clearing House

Uma ufisa ukufunda enyuvesi noma ekolishi, kumele ufake isicelo esikhungweni esididiyele sokufaka izicelo zokufunda, i-Central Applications Clearing House (i-CACH).

Uhlelo lwe-CACH luzoqondanisa imininingwane yomuntu ofake isicelo sokufunda, izifundo azikhethayo, amanyuvesi, amakolishi okufundela umsebenzi wezobuchwepheshe bezandla nokuqeqeshwa (ama-TVET) kanye namathuba okuqeqeshelwa umsebenzi usemsebenzini asemkhakheni wezemfundo nezikhungo zokuqeqesha (ama-SETA).

Imininingwane ebhaliwe izothunyelelwa amanyuvesi afanele. Lapho kunezikhala khona futhi abafakizicelo bezanelise zonke izidingo, izikhungo zizoxhumana nabafundi ukuze zibanike ithuba lokusebenzisa lezo zikhala ezikhona.

Amanyuvesi namaKolishi akazamukeli izicelo ezifakwa abantu abazifikele siqu.

Abafundi bangaxhumana ne-CACH kusukela kuMasingana kuya kuNhlolanja  phakathi kwehora le-8h00 ekuseni nele-20h00 ebusuku ku-0800 356 635, noma bangene ku-inthanethi ku- http://cach.dhet.gov.za. Uma bethanda, bangathumela amagama abo nenombolo kamazisi nge-SMS ku-49200.

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015