Ngwadiša bjalo ka mokgahlo wo o abelago batšofadi tirelo ya tlhokomelo le thekgo

Ka ga   
Seo o swanetšego go se dira
Lebaka
E dira tshenyagelo ya bokae
Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa
Dintlha tša boikopanyo

 

 

Mabapi le go ngwadiša bjalo ka mokgahlo wo o abelago batšofadi tirelo ya tlhokomelo le thekgo

Ge o nyaka go fana ka tirelo ya tlhokomelo ya setšhaba le tirelo ya thekgo go batšofadi kgauswi le mo ba dulago, o ka dira kgopelo go Molaodipharephare wa Kgoro ya Tlhabollo ya Leago.

Tirelo ya tlhokomelo ya setšhaba e kgonthiša gore batšofadi ba hwetša tlhokomelo le thekgo ye ba e nyakago ba le ka malapeng a bona go iša ka mo go sa kgaotšego

Seo o swanetšego go se dira

 1. Eya ofising ya kgauswi le wena ya Kgoro ya Tlhabollo ya Leago.
 2. Tlatša Fomo 2.
 3. Fana ka:
  • Leanokgwebo la mokgahlo wa geno le lenaneo la ditirelo tše le di abago
  • Maina le dikhopi tše sethifailwego tša maloko a mokgahlo wa geno
  • Molaotheo wa mokgahlo woo
  • Setifikeiti sa ngwadišo ya NPO, ge o ngwadišitšwe bjalo ka NPO
  • Ditifikeiti goba ditokumente tše dingwe tše di ka thekganago le kgopelo ye
  • Ditatamente tša matlotlo tša dikgwedi tše tshela, e swanetše go ba tše lekotšwego ke balekodi ba dipuku
  •  Maina, diatrese le dinomoro tša mogala tša Balekodi ba dipuku
  • Tshedimošo ya malebana le thekgo ya mašeleng ye le kilego la e hwetša
  • Fana ka tshedimošo ya batho/mekgahlo ye e thekgago kgopelo ya lena
  • Utulla methopo ka moka ya letseno la mokgahlo wa lena
  • Retšistara ya maina a bašomedi ba ba tlogo aba ditirelo tšeo.
 4. Modirelaleago o tlo etela mokgahlo wa geno go kgonthiša gore le kgotsofatša dinyakwa tša Molaodipharephare mabapi le gore ditirelo tše le di abago di sepelelana le maemo a a beilwego
 5. Ge le kgotsofatša dinyakwa ka moka, le tlo fiwa setifikeiti sa boingwadišo – Fomo 3
 6. Ge e le gore le ngwadišitšwe eupša le palelwa ke go kgotsofatša maemo a a beilwego, Molaodipharephare a ka fediša le go phumula boingwadišo bja mokgahlo wa lena nako efe le efe kgwedi ka morago ga go le tsebiša ka maikemišetšo ao.

Hlokomela: Mekgahlo ka moka ya tlhokomelo le thekgo ya batšofadi ye e ngwadišitšwego e lekolwa ngwaga ka ngwaga go kgonthiša gore e dula e kgotsofatša dinyakwa ka moka tša malebana le maemo a ditirelo tše e di abago.

Lebaka

Go ka tšea matšatši a mahlano go phetha ka kgopelo ya gago

E dira tshenyagelo ya bokae

Ga go lefše

Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa

Difomo ka moka di hwetšagala ofising ka kgauswi le wena ya Kgoro ya Tlhabollo ya Leago.

Dintlha tša boikopanyo