Setifikeiti sa lenaneo la Dikolo tša Thuto ya Digotlane (ECD)

 
Ka ga
Seo o swanetšego go se dira
Lebaka
E dira tshenyagelo ya bokae
Diforomo tšeo di swanetšwego go tlatšwa
Dintlha tša boikopanyo
 

 

 

Dikolo tša Thuto ya Digotlane (ECD) 

Naa o na le sekolo sa thuto ya digotlane (ECD) gomme o nyaka go fana ka thuto le thekgo ye e lebanego go hlabolla bana ba mengwaga ya ka fasana, ba maemo ao le dinyakwa tša bana bao o ba hlokometšego, go akaretša bana bao ba nago le bogolofadi, malwetši a go se fole le dinyakwa tše dingwe tše di kgethegilego?

O ka dira kgopelo ya setifikeiti sa lenaneo la ECD Kgorong ya Tlhabollo ya Leago ya kgauswi le wena goba kantorong ya masepala.

Kgopelo ya gago e ka dumelelwa mo lebakeng leo le sa fetego mengwaga ye mehlano.

Gore kgopelo ya gago e dumelelwe, lenaneo la gago la ECD le swanetše:

 • go fana ka dibaka tša maleba tša tlhabollo
 • go ikemišetša go thuša bana go fihlelela bokgoni bja bona ka botlalo
 • go hlokomela bana ka mokgwa wo o kwagalago le go ba fa thekgo le tšhireletšo
 • go netefatša gore go ba le tlhabollo ya maitshwaro a makaone a tša leago
 • go hlompha le go godiša setšo, moya, seriti, seng le polelo ya ngwana yo mongwe le yo monngwe
 • go fihlelela dinyakwa tša tlhabollo ya maikutlo, ya kwešišo, ya dikwi, ya semoya, ya maitshwaro, ya sebele, ya leago le ya poledišano tša ngwana yo mongwe le yo mongwe

O swanetše:

 • go itekanela le go ba maleba
 • go ba le mangwalo a dithuto a maleba a ECD ga mmogo le bokgoni le tlhahlo
 • o šomile ka lefapheng la tlhabollo ya bana ba mengwaga ya ka fasana bonyane mo mengwageng ye meraro.

Hlokomela: Gore o be le maswanedi a go hwetša thušo ya ditšhelete ya mananeo a ECD, o swanetše go obamela melawana le maemo a bosetšhaba ao a beilwego. Thušo ya ditšhelete e beilwe pele go ditšhaba tšeo malapa a hlokago mekgwa ya go fana ka madulo a maleba, dijo le dinyakwa tše dingwe tša motheo tša bophelo go bana ba bona.

Se o swanetšego go se dira

1.    Dira kgopelo ya go ingwadiša goba ya go ingwadiša lebakanyana go lenaneo la ECD Kgorong ya Tlhabollo ya Leago ya kgauswi le wena goba kantorong ya masepala fao o tlago fiwa Fomo ya 16 gore o e tlatše.
2.    Kgopelo ya gago e swanetše go ba le tše di latelago:

 • leina la gago le nomoro ya gago ya pukwana ya boitsebišo
 • aterese ya gago ya madulo le ya poso
 • dintlha tša lenaneo la ECD
 • leano la phethagatšo ya lenaneo la ECD
 • sebopego sa bašomi sa lefelo leo go lona go tlago fanwa ka lenaneo la ECD
 • ditatamente tša ditšhelete tša lefelo la ECD
 • tumelelo ye e filwego ke Kgoro ya Toka le Tlhabollo ya Molaotheo go netefatša gore leina la gago le a maloko a bašomi ga a tšwelele ka go Karolo ya B ya Retšistara ya Bosetšhaba ya Tšhireletšo ya Bana goba ka go Retšistara ya Bosetšhaba ya Basenyi Melatong ya Thobalano le Bana
 • mangwalo a gago a dithuto, bokgoni le maitemogelo.

3.    Ge kgopelo ya gago e dumeletšwe, o tla fiwa setifikeiti sa ngwadišo goba sa ngwadišo ya lebakanyana goba sa mpshafatšo ya ngwadišo.
4.    Bahlankedi go tšwa kgorong ya tlhabollo ya leago le masepaleng ba tla etela lefelo leo la gago kgafetšakgafetša go le sekaseka.

Go tšea lebaka le lekaakang

Go ka tšea go fihla go dikgwedi tše tharo gore setifikeiti sa gago sa ngwadišo se  fiwe.

Go bitša bokae

Tirelo ga e lefelwe.

Difomo tšeo o swanelago go di tlatša

Fomo ya 16 e hwetšagala kgorong ya tlhabollo ya leago ya kgauswi le wena goba kantorong ya masepala.

O ka ikgokaganya le mang

Lenaneo la dikantoro tše o ka ikgokaganyango le tšona tša diprofense tša Kgoro ya Tlhabollo ya Leago