Okuphathelene nokutlolisa njengomtlhogomeli wabantu abadala

Okuphathelene
Okufanele ukwenze
Isikhathi esibekiweko
Kubiza malini
Amaforomo ekufanele uwazalise
Ungathinthana nobani

 

 

Okuphathelene

Nangabe ufuna ukusebenza ngabantu abadala, kumele utlolise njengomtlhogomeli ema-ofisini womNyango wezokuThuthukiswa komPhakathi.

Ukuze utloliswe njengomtlhogomeli mnyango wezokuthuthukiswa komPhakathi, umqatjhi okuqatjhileko kumele aqinisekise bonyana uthole ibandulo ngetjhejongulani begodu unesitifiketi esitjengisa bonyana uthole ibandulo esikhungweni esivunyelwe Mkhandlu wokuQinisekisa weSewula Afrika. (South African Qualification Authority).

Umtlhogomeli mumuntu onikela irhelebho kilabo Bantu abangakwazi ukuzitlhogomela ngokomzimba, ngokomqondo, namkha ngokomkhumbulo ongasebenzi kuhle.

Okufanele ukwenze

  1. Iya ema-ofisini aseduze nawe womNyango wezokuThuthukiswa komPhakathi.
  2. Zalisa iforomo 7.
  3. Ungaletha lokhu okulandelako:
    • ikhophi eqinisekisiweko kamazisi namkha iphemithi yokuhlala
    • ikhophi eqinisekisiweko ekhitjhwa sikhungo othole khona ibandulo njengomtlhogomeli.
  4. Nasele utlolisile uzakunikelwa isitifiketi sokutlolisa.
  5. Ungenza isibawo sokuthola isitifiketi sesibili nangabe usilahlile.

Isikhathi esibekiweko

Kungathatha amalanga amahlanu ukudlulisa isibawo sakho.

Kubiza malini

Akubhadalwa

Amaforomo ekufanele uwazalise

Woke amaforomo atholakala ema-ofisini aseduze nawe womNyango wezokuThuthukiswa komPhakathi.

Ungathintana nobani