Isitifikeyidi sehlelo lokuthuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD)

Okuphathelene 
Okufanele ukwenze
Isikhathi esibekiweko 
Kubiza malini
Amaforomo ekufanele uwazalise
Ungathintana nobani

 

 

Mayelana nokufaka isibawo sesitifikeyidi sehlelo lokuthuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD)

Ingabe uphethe iinkghonakalisi ezithuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD) begodu ufuna ukunikela ifundo kanye nesekelo elifaneleko ukobana uthuthukise umnyaka, isigaba kanye neendingo zabantwana obatlhogomelako, kufakwe hlangana abantwana abanokukhubazeka, abanamalwele angapholiko nezinye iindingo ezikhethekileko?

Ungafaka isibawo sesitifikeyidi sehlelo le-ECD ku-ofisi yomNyango oThuthukisa zeHlalakuhle oseduze nawe nanyana e-ofisini kaMasipala.

Isibawo sakho singanikelwa ukobana sithathe iminyaka engeqiko kwemihlanu.

 • Ukobana isibawo sakho sitjhejwe, ihlelo le-ECD kufanele likhambisane nemithetho kanye namazinga naka aqintiweko:
  • Ukunikela amathuba wokuthuthukisa afaneleko
  • Kufanele ihlose ekusizeni abantwana ukobana bafinyelele ekghonweni labo
  • Itlhogomele abantwana ngendlela efaneleko begodu inikele isekelo kanye nevikeleko
  • Ukuqinisekisa ukuthuthuka kwendlela ehle yokuziphatha kuhle
  • Ukuhlonipha nokukhuthaza isiko, umoya, isithunzi, ukuba munye kanye nelimi lomntwana ngamunye, begodu
 • Ukuhlangabezana neendingo zomntwana ngamunye zokuthatheka ngokomuzwa, komkhumbulo, imizwa, komoya, komzimba, zehlalakuhle kanye nokukhulumisana:
  • Ukuphila kuhle emzimbeni
  • Ukuba nekhwalifetjheni efaneleko ye-ECD, amakghono, ibandulo begodu
  • Ube nobuncani beminyaka emithathu yokusebenza enadweni ethuthukisa isigaba sokuthoma  sokukhula

Sibawa utjheje:Ukobana uphumelele ekutholeni imali yokuthuthukisa amahlelo we-ECD, kufanele ukhambisane nemithetho kanye namazinga aqintiweko. Ukunikelwa kwemali  kulawulwa ngilokho okurhabekileko emiphakathini lapha imindeni inganaandawo zokuhlala khona, ukudla kanye nezinye iindingo ezisisekelo zepilo ebantwaneni babo.  

Okufanele ukwenze

 • Faka isibawo mayelana nokurejistara nanyana ufake isibawo sokurejistara ngokwemibandela yehlelo le-ECD kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle nanyana  e-ofisini kaMasipala eseduze nawe lapha uzakunikelwa khona iForomo 16 ukobana ulizalise.
 • Isibawo sakho kufanele sibe nalokhu:
  • Ibizo lakho nenomboro kamazisi
  • Isiphande sakho seposo nesesitrada
  • Imininingwana yehlelo le-ECD
  • Umtlamo osebenzako wehlelo le-ECD
  • Ukubumbeka kweensebenzi okubabantu abazakuba nesibopho sokunikela ihlelo le- ECD
  • Umkghonakalisi wesitatimende seemali ze-ECD
  • Amakhwalifikhetjhenakho, amakghono kanye nyelemuka
  • ukuphunyeleliswa okunikelwa mNyango wezobuLungiswa kanye nokuThuthukisa kwemiThethosisekelo ukuqinisekisa bona ibizo lakho kanye neensebenzi aziveli kungcenye B yeRejistara yeliZwe yokuVikelwa kwabaNtwana nanyana iRejistara yeliZwe mayelana nabaphulimthetho kwezomseme
 • Nasele isibawo sakho siphunyelelisiwe, uzakunikelwa isitifikeyidi sokurejistara nanyana ukurejistara okunombandela nanyana ukungezelelwa kokurejistara.
 • Ukukweriya kokuhlola  iragelo  phambili okwenziwa ziimphathiswa ezibuya kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle kanye nomasipala kuzakwenziwa kusikghonakalisi sakho.

Isikhathi esibekiweko

Kungathatha ukuyokufika eenyangezi ezintathu ukobana unikelwe isiTifikeyidi sakho sokuRejistara

Kubiza malini

Umsebenzi wenziwa simahla.

Amaforomo ekufanele uwazalise

Amaforomo i-16 ayatholakala kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle eseduze nawe nanyana e-ofisini kaMasipala

 

 • Eastern Cape
Board of Sheriffs
Tel012 312 7483
Fax012 312 7684
E-mailinfo@dsd.gov.za
City/townAberdeen
ProvinceEastern Cape
Physical addressHSRC Building North Wing 134, Pretorius Street Pretoria
Postal addressPrivate Bag X901 Pretoria 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
Provincial office
Tel040 609 5303 or 082 789 9646
Fax040 636 3175/ 639 2774/ 635 0693
City/townBisho
ProvinceEastern Cape
Physical addressDepartment of Welfare, Room 247, 2nd Floor, Dukumbana Building, Independence Boulevard, Bisho, 5606
Postal addressPrivate Bag X0038, Bisho, 5605
 • Free State
Provincial office
Tel051 409 0596 or 083 578 7181
Fax051 409 0671
City/townBloemfontein
ProvinceFree State
Physical addressDepartment of Social Welfare, 6th Floor, Liberty Life Building, C/o Church and Andrew Street, Room 604, Bloemfontein, 9301
Postal addressPrivate Bag X20657, Bloemfontein, 9300
 • Gauteng
Provincial office
Tel011 355 7840
Fax011 492 1094
City/townJohannesburg
ProvinceGauteng
Physical addressDepartment of Welfare and Population Development, 6th Floor, Thusanong Bldg, 60 Commissioner Street (Cnr Simmonds), Johannesburg, 2000
Postal addressPrivate Bag X35, Johannesburg, 2000
National office
Tel012 312 7605
Fax012 323 3733
City/townPretoria
ProvinceGauteng
Physical addressHSRC Building, North Wing, 134 Pretorius Street, Pretoria, 0001
Postal addressPrivate Bag X901, Pretoria, 0001
Web addresshttp://www.dsd.gov.za/
 • KwaZulu-Natal
Provincial office
Tel035 874 3203 or 082 078 2952
Fax035 874 3710/3211
City/townUlundi
ProvinceKwaZulu-Natal
Physical addressDepartment of Welfare, Population and Development,2nd Floor, Entrance 4, Administrative Building, King Dinizulu Highway, Ulundi, 3838
Postal addressPrivate Bag X27, Ulundi, 3838
 • Limpopo
Provincial office
Tel015 293 6183 or 083 415 9030
Fax015 293 6211
City/townPolokwane
ProvinceLimpopo
Physical addressDepartment of Welfare, Rentmeester Gebou, 34 Hans van Rensburg Street, Pietersburg, 0699
Postal addressPrivate Bag X9302, Polokwane, 0700
 • Mpumalanga
Provincial office
Tel013 766 3009/3187 or 082 786 4961/083 533 2173
Fax013 766-3455/3456/3463
City/townNelspruit
ProvinceMpumalanga
Physical addressDepartment of Social Services, Population and Development, 1st Floor, Building 3, Government Complex, Government Boulevard, Parking X2, Riverside Complex, Nelspruit, 1200
Postal addressPrivate Bag X11285, Nelspruit, 1200
 • North West
Provincial office
Tel018 384 8633 or 083 626 0912
Fax018 384 2517/4484
City/townMmabatho
ProvinceNorth West
Physical addressDepartment of Social Service, Arts, Culture and Sport, 1st Floor, Room 1.12, Tirello Building, Dr. Albert Luthuli Drive, Mmabatho, 2735
Postal addressPrivate Bag X6, Mmabatho, 2735
 • Northern Cape
Provincial office
Tel053 874 9247/9144 or 083 561 6155
Fax053 874 1361
City/townKimberley
ProvinceNorthern Cape
Physical addressDepartment of Social Services and Population Development, Mimosa Building, Homestead, Barclay Road, Kimberley, 8300
Postal addressPrivate Bag X5049, Kimberley, 8300
 • Western Cape
Provincial office
Tel021 483 5813 or 084 549 8185
Fax021 483 8719
City/townCape Town
ProvinceWestern Cape
Physical addressDepartment of Social Services, Union Building, 14 Queen Victoria Street, Cape Town, 8000
Postal addressPrivate Bag X9112, Cape Town, 8000