Isitifikeyidi sehlelo lokuthuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD)

Okuphathelene 
Okufanele ukwenze
Isikhathi esibekiweko 
Kubiza malini
Amaforomo ekufanele uwazalise
Ungathintana nobani

 

 

Mayelana nokufaka isibawo sesitifikeyidi sehlelo lokuthuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD)

Ingabe uphethe iinkghonakalisi ezithuthukisa iingaba zokuthoma zokukhula (i-ECD) begodu ufuna ukunikela ifundo kanye nesekelo elifaneleko ukobana uthuthukise umnyaka, isigaba kanye neendingo zabantwana obatlhogomelako, kufakwe hlangana abantwana abanokukhubazeka, abanamalwele angapholiko nezinye iindingo ezikhethekileko?

Ungafaka isibawo sesitifikeyidi sehlelo le-ECD ku-ofisi yomNyango oThuthukisa zeHlalakuhle oseduze nawe nanyana e-ofisini kaMasipala.

Isibawo sakho singanikelwa ukobana sithathe iminyaka engeqiko kwemihlanu.

 • Ukobana isibawo sakho sitjhejwe, ihlelo le-ECD kufanele likhambisane nemithetho kanye namazinga naka aqintiweko:
  • Ukunikela amathuba wokuthuthukisa afaneleko
  • Kufanele ihlose ekusizeni abantwana ukobana bafinyelele ekghonweni labo
  • Itlhogomele abantwana ngendlela efaneleko begodu inikele isekelo kanye nevikeleko
  • Ukuqinisekisa ukuthuthuka kwendlela ehle yokuziphatha kuhle
  • Ukuhlonipha nokukhuthaza isiko, umoya, isithunzi, ukuba munye kanye nelimi lomntwana ngamunye, begodu.
 • Ukuhlangabezana neendingo zomntwana ngamunye zokuthatheka ngokomuzwa, komkhumbulo, imizwa, komoya, komzimba, zehlalakuhle kanye nokukhulumisana:
  • Ukuphila kuhle emzimbeni
  • Ukuba nekhwalifetjheni efaneleko ye-ECD, amakghono, ibandulo begodu
  • Ube nobuncani beminyaka emithathu yokusebenza enadweni ethuthukisa isigaba sokuthoma  sokukhula.

Sibawa utjheje:Ukobana uphumelele ekutholeni imali yokuthuthukisa amahlelo we-ECD, kufanele ukhambisane nemithetho kanye namazinga aqintiweko. Ukunikelwa kwemali  kulawulwa ngilokho okurhabekileko emiphakathini lapha imindeni inganaandawo zokuhlala khona, ukudla kanye nezinye iindingo ezisisekelo zepilo ebantwaneni babo.  

Okufanele ukwenze

 • Faka isibawo mayelana nokurejistara nanyana ufake isibawo sokurejistara ngokwemibandela yehlelo le-ECD kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle nanyana  e-ofisini kaMasipala eseduze nawe lapha uzakunikelwa khona iForomo 16 ukobana ulizalise.
 • Isibawo sakho kufanele sibe nalokhu:
  • Ibizo lakho nenomboro kamazisi
  • Isiphande sakho seposo nesesitrada
  • Imininingwana yehlelo le-ECD
  • Umtlamo osebenzako wehlelo le-ECD
  • Ukubumbeka kweensebenzi okubabantu abazakuba nesibopho sokunikela ihlelo le- ECD
  • Umkghonakalisi wesitatimende seemali ze-ECD
  • Amakhwalifikhetjhenakho, amakghono kanye nyelemuka
  • ukuphunyeleliswa okunikelwa mNyango wezobuLungiswa kanye nokuThuthukisa kwemiThethosisekelo ukuqinisekisa bona ibizo lakho kanye neensebenzi aziveli kungcenye B yeRejistara yeliZwe yokuVikelwa kwabaNtwana nanyana iRejistara yeliZwe mayelana nabaphulimthetho kwezomseme
 • Nasele isibawo sakho siphunyelelisiwe, uzakunikelwa isitifikeyidi sokurejistara nanyana ukurejistara okunombandela nanyana ukungezelelwa kokurejistara.
 • Ukukweriya kokuhlola  iragelo  phambili okwenziwa ziimphathiswa ezibuya kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle kanye nomasipala kuzakwenziwa kusikghonakalisi sakho.

Isikhathi esibekiweko

Kungathatha ukuyokufika eenyangezi ezintathu ukobana unikelwe isiTifikeyidi sakho sokuRejistara

Kubiza malini

Umsebenzi wenziwa simahla.

Amaforomo ekufanele uwazalise

Amaforomo i-16 ayatholakala kumNyango oThuthukisa zeHlalakuhle eseduze nawe nanyana e-ofisini kaMasipala

Ungathintana nobani

UmNyango oThuthukisa zeHlalakuhle erhelweni lama-ofisi ongawathinta