I-Central Applications Clearing House

Nawufuna ukufunda eyunivesithi namkha ekholiji, kufanele wenze isibawo ezikweni lelizweloke elihlunga iimbawo zokufunda, i-Central Applications Clearing House (i-CACH).

I-CACH izakuthomanisa imininingwana yomfundi owenza isibawo, nokuthi wenyula ukufunda ziphi iimfundo, nokuthi wenyula ukufunda kiwaphi amayunivesithi namkha amakholiji weCwephetjhe lokuFundela umSebenzi nokuBandula (ama-TVET), nanokuthi wenyula ukusizwa ngiwaphi amakoro wemiKhandlu yeFundo naMandla wokuThwasisa (ama-SETA) lokha nazokubandulelwa umsebenzi asemsebenzini.

Imininingwana yabafakiimbawo izakuthunyelwa emayunivesithi afaneleko namkha akhambisa neembawo zabo. Lapho kunendawo khona begodu nayibe nabafundi abenze iimbawo bayazanelisa iimfuneko ezifunekako, amaziko wezefundo lawo azakuthintana nabafundabo abazise ukuthi angabanikela indawo yokufunda ekhona. 

Amayunivesithi namakholiji awavumi ukuthi abafundi baziyele mathupha kiwo bayokufuna indawo yokufunda. 

Abafundi bangathintana ne-CACH ukusukela ngenyanga kaTjhirhweni ukuyokufika kuMhlolanja, ukusukela nge-awa lobunane ekuseni ukuyokufika nge-awa lobunane ebusuku, namkha bafowunele enomborweni ethi:  0800 356 635 namkha bathumele isibawo nge-inthanethi ku: http://cach.dhet.gov.za.  Nakungasinjalo, umfundi angathumela ibizo lakhe nenomborwakhe kamazisi nge-SMS enomborweni ethi:  49200. 

Published Date: 
Monday, January 19, 2015
Modified Date: 
Monday, January 19, 2015