South African Government

www.gov.za

Let's grow South Africa together

Bhalisa imoto ethengwe kwelinye izwe

Uma ufuna ukubhalisa imoto ethengwe kwelinye izwe eNingizimu Afrika, kufanele wenze lokhu ophikweni lokubhaliswa kwezimoto olufanele.

Amaphepha alandelayo ayadingeka:

 • Ifomu le-eNaTIS (i-MVR1A noma i-RLV);
 • Umazisi waseNingizimu Afrika;
 • Uma ungenawo umazisi waseNingizimu Afrika:
  • Umazisi wakwelinye izwe noma
  • Isitifiketi senombolo yokubhaliswa kwemoto
 • Amaphepha aphathelene nokubhaliswa nokunikezwa ilayisensi kwemoto ezweni elingaphandle kwaseNingizimu Afrika.
 • Incwadi yegunya (i-LOA) evela kuMlawuli Kazwelonke Wemininingo Eyimpoqo (i-National Regulator for Compulsory Specifications)

Uma ufuna ukubhalisa imoto leyo ngaphansi kwegama lenkampani, kufanele ube nalokhu:

 • Isitifiketi sokusungulwa kwenkampani esikhishwe ngokuhambisana nemigomo yoMthetho WeziNkampani noma;
 • Isitifiketi sokushintshwa kwegama esikhishwe ngokuhambisana noMthetho WeziNkampani.
 • Uma ufuna ukubhalisa imoto egameni lenkampani eyi-closed corporation, kufanele ube nalokhu:
  • Isitatimende sokusungulwa kwenkampani esikhishwe ngokuhambisana noMthetho wama-Close Corporations noma;
  • Isitifiketi sokushintshwa kwegama esikhishwe ngokuhambisana noMthetho wama-Close Corporations.

Ngaphambi kokuba imoto ibhaliswe, kufanele uthole isitifiketi esiqinisekisa ukuthi imoto akuyona imoto eyebiwe esikhishwe nguMbutho Wamaphoyisa aseNingizimu Afrika (SAPS). Lesi sitifiketi sikhishwa kuphela emva kokuba isikhungo sokubhaliswa kwezimoto sesikwenzele isitifiketi sokudluliswa nokubhaliswa kwemoto.

Uphiko Lwezimpahla Ezingena Kuleli Nezintela Zakhona lwe-South African Revenue Service (SARS) luzohlinzeka ngobufakazi obudingekayo bokuthotshelwa kwezimiso nezinqubo zakhona. Uyacetshiswa ukuba uxhumane nabakwa-SARS ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.

Thola ulwazi oluthe xaxa kuwebhusayithi ye-eNaTIS.

Ubani ongaxhumana naye

 

Published Date: 
Wednesday, December 19, 2018
Modified Date: 
Wednesday, December 19, 2018